№ 3(31) (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Статті

T. Orekhova, A. Ivanov
PDF
6-15
S. V. Kolyadenko
PDF
16-23
L.S. Lisogor, N.V. Rudenko, V.O. Chuvardynskyy
PDF
24-36
M.V. Savchenko, O.V. Shkurenko
PDF
37-47
Yu. Bahliuk, I. Kryzhanivska
48-56
D. V. Bilenko
PDF
57-64
O. Andronik, A. Voronin
65-72
Yu.A. Kovalenko
PDF
73-80
S. Kharabuha
PDF
81-89
M.A. Nalbandian
PDF
90-99
I. Bruslynovska, V. Matviychuk
PDF
100-111
A.A. Bukreyeva, L.V. Zholobetska, O.A. Rudenko
PDF
112-117
L.V. Oliynyk, A.P. Kuznietsova
PDF
118-126
M.O. Oryekhov
PDF
127-136
Ya.S. Tertychnyi
PDF
137-148
K. Hrabchak, V. Matviychuk
PDF
149-158
Yu. Bahliuk, O. Shevchuk
PDF
159-167
К. Ostapchenko
PDF
168-177