Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей:

  1. До друку приймаються статті написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані до публікації в інші видання.
  2. Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2000р. № 7-05/01) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших досліджень; література.
  3. На початку статті зверху зліва зазначають УДК статті (розмір шрифту – 12, звичайний). З наступного рядка по центру пишуться прізвище та ініціали автора (розмір шрифту – 12, напівжирний), науковий ступінь, посада, місце роботи, ORCID та електронна адреса.

На наступному рядку подається назва статті (розмір шрифту – 11,  напівжирний, великі літери). Далі – анотація мовою статті без заголовка «Анотація» не менш ніж 1000 знаків (розмір шрифту тексту анотації – 12). Після анотацій із заголовком «Ключові слова» (розмір шрифту – 12, напівжирний) подаються 5-10 ключових слів щодо змісту статті (розмір шрифту – 12, звичайний), інформація про кількість рисунків, таблиць та літератури (Рис., Табл., Літ.) та код JEL Classification.

Далі подається така ж інформація (прізвище автора, відомості про місце роботи, назва статті, анотація, ключові слова) на двох інших мовах (якщо стаття підготовлена українською – на російській та англійській).

  1. Текст статті подається у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Формулювання цілей статті; Виклад основного матеріалу; Висновки.
  2. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, мати назву та нумерацію. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType.
  3. Список джерел подається загальним списком в кінці статті в порядку посилань у тексті на мові оригіналу відповідно діючому стандарту та в романській абетці (транслітерація) – References, оформлений відповідно до вимог АРА (http://www.apastyle.org). Приклад оформлення: Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., Taranych, A. (2020). The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19. Global Journal of Environmental Science and Management, 6(Special Issue (Covid-19)), 95-106. doi: 10.22034/GJESM.2019.06.SI.09. Список друкується 12 шрифтом через 1,0 інтервал. Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті в квадратних дужках та роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури);
  • Стаття подається в одному примірнику, надрукованому з однієї сторони паперу формату А4. Обсяг статті 8-12 сторінок, враховуючи рисунки, таблиці, список літератури. Основний текст статті: шрифт Times New Roman, розмір 12, через 1 інтервал, береги дзеркальні: правий – 20 мм, верхній. нижній та лівий – 30 мм.
  1. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1111 від 17.10.2012 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" до статті подається резюме (SUMMARY) англійською мовою (загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000). Резюме має містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; прилади, матеріали та методики дослідження; результати дослідження; а також висновки. Резюме англійською мовою подається як додаток до статті окремим файлом і друкуватися у тесті статті у паперовому варіанті не буде, але є обов'язковим для розміщення на сайті видання.

Для авторів, які не мають наукового ступеня на статтю подається завірена печаткою організації рецензія доктора економічних наук.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування та перевірку на плагіат.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Не приймаються до друку статті, які не містять нових наукових результатів, або у яких не зазначено, що за характером стаття є оглядовою або науково-методичною

Положення про конфіденційність

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.