№ 1-2 (2014)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Статті

L.V. Shaulskaya, O.M. Laushkin
13-18
L. P. Artemenko
PDF
19-26
I. O. Akhnovska
PDF
27-35
R. Bacho
PDF
36-42
A. L. Berzhanir
PDF
43-47
L. M. Bukharina, A. V. Suchkov
PDF
48-53
M. V. Vereskun
PDF
54-60
B. Vorvynec
PDF
61-67
A. V. Voronin
68-73
O. Hynda
PDF
74-79
L. A. Goroshkova, В. P. Volkov
PDF
80-86
Yu. Horyaschenko
87-92
O. I. Gutorov, I. O. Ryzyk
PDF
93-98
S. О. Zavalnyuk
PDF
99-104
O. C. Zagorodnyuk
PDF
105-111
O. M. Zborovs’ka, D. V. Nikolaenko
PDF
112-115
T.S. Karpova
116-123
O. V. Kovalenko
PDF
124-127
O. Komelina, O. Maksymenko
PDF
128-137
O. A. Laktionova
PDF
138-148
V. Lytvyn
PDF
149-154
N. A. Mazur
PDF
155-161
L. Maliuga
PDF
162-165
O. Maslak, O. Bezruchko, M. Maslak
PDF
166-173
O. Mints, K. Bezzubkova
PDF
174-181
O. F. Morozov
PDF
182-190
E. І. Ovcharenko
PDF
191-196
V. O. Ohorodnyk
PDF
197-201
I. Panasenko
202-208
O. A. Puhach
PDF
209-217
A. Redkin, D. Tolkachev
PDF
218-225
V. Semenova
PDF
226-232
O. Syvak
PDF
233-237
N. Skopenko, O. Piankova
PDF
238-245
Z. V. Smutchak
PDF
246-254
L. Sotnichenko
PDF
255-263
N. Sysolina, О. Chumachenko
PDF
264-268
N. Sytnik
PDF
269-275
А. Tarasevych
PDF
276-284
N. V. Tarasevych, A. M. Lytvynenko
PDF
285-291
L. V. Tranchenko
PDF
292-296
O. V. Khodakivska
PDF
297-303
K. Shylo
PDF
304-311
N. Shkvyrya
PDF
312-315
M. V. Shkrobot
PDF
316-321
О. О. Shumaeva, N. I. Pervusiak
322-328
D. Diachkov, N. Korshikova
PDF
329-334