№ 1(25) (2017)

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF

Статті

L. Shaylska, S. Kozlovskyi
8-16
K.S. Bezgin
17-28
Yе. Ionin, L. Tarasenko
PDF
29-37
O.V. Kendyukhov, V.E. Bolgov, V.P. Zaliznyuk
PDF
38-51
A.V. Sydorova
PDF
52-58
N.V. Ushenko
PDF
59-68
N. V. Burkina
69-76
O. Boienko
PDF
77-85
N. Dutova, M. Mykhailova
PDF
86-94
D. Kasmin
PDF
95-102
Yu.M. Klymenko
PDF
103-114
O. М. Lyzunova
PDF
115-122
M.А. Naumova
PDF
123-132
A.V. Taranych
133-141
Yu.В. Popovsky
PDF
142-151
К.А. Takhtarova
PDF
152-159
A.Yu. Deina
PDF
160-170
K.O. Aleksych
PDF
171-181
O. Anisimova, N. Horiachova
182-189
A. V. Karpenko, Yu. S. Kononenko
PDF
190-201
M.I. Fleichuk
PDF
202-203