Структурні трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації.

Автор(и)

  • M.O. Oryekhov ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.14

Ключові слова:

фінансові систем, діджиталізація, структура фінансової системи, трансформації

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структури фінансових систем та трансформаціям, які відбуваються в них під впливом глобальної діджиталіації. В статті систематизовано існуючі підходи до визначення сутності поняття «фінансова система». Зазначено, що світова та регіональні фінансові системи складаються з двох рівнів: національних фінансових систем країн світу чи окремого регіону; та міжнародних фінансів, які відображаються у централізованих на світовому чи регіональному рівнях коштах та фінансових ресурсах. Розглянуто існуючі у вітчизняній та зарубіжних школах підходи до систематизації структурних елементів фінансових систем. За результатами аналізу трансформацій, які сьогодні відбуваються в світовій фінансовій системі, визначено нові характерні ознаки, яких вона набуває в умовах глобалізації. Доведено, що роль інформації та комунікаційних технологій набуває все більш актуального значення в сучасному глобалізованому світі.

Біографія автора

M.O. Oryekhov, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірант кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород¬ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. -К.: НІОС, -2000. -416 с. ББК65.261 УДК 336.01 ISBN 966-95321-5-9

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

Боди З., Мертон Р. Финансы : пер. с англ. М. : Вильямс, 2007.

Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.: іл. — Бібліогр.: с. 299-303.

Безгубенко, Л. М. Фінанси суб'єктів господарювання [Текст] / Л. М. Безгубенко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 333-368.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів, 2001. – С. 52.

Кудряшов В. П. Фінанси. Навчальний посібник. — Херсон, 2002. — 352 с.

Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. – К.: Алерта, 2014. – 432 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)

Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы, политика. В 2-х то-мах, т. И. – М.: Республика, 1992. – С. 275.

Mishkin F. Economics of the Money, Banking and Financial Markets. Third Edition.- 1992. P. 39-50, 157-161.

Фінанси [Текст]: підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

Білорус О.Г. Сучасна світова фінансово-економічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму / Білорус О. //Економічний часопис- ХХІ.- №11-12 .- 2008 // http://soskin.info/ea/2008/11-12/zmist.html

Information Economy Report, 2015. – UNCTAD. - United Nations Publications, 2015

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті