Інвестиційні аспекти циклічності економічного розвитку.

Автор(и)

  • I. Usyk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

структурний цикл, інвестиції, індекс людського розвитку, структурні зміни, економічна криза, структура експорту, темпи росту

Анотація

Стаття присвячена розгляду інвестиційних аспектів циклічності розвитку національної економіки України. Приділено увагу дослідженню короткострокових та середньострокових економічних циклів. Охарактеризовано динаміку макро-показників стану економіки України в порівнянні з країнами ЄС. Встановлено, що погіршення індексу людського розвитку України, деіндустріалізація економіки, зростання державного боргу створюють обмеження щодо реалізації реформ, визначених стратегією економічного розвитку країни. Розкрито тенденцію структурних змін експорту – зростання частки продукції агропромислового комплексу. Висловлено припущення, що економіка України в даний час перебуває у фазі кризи. Проведено аналіз темпів зростання інвестицій в контексті змін обсягу ВВП України. З’ясовано, що переважна частка інвестицій не припадає на високотехнологічні виробництва. Інвестиції з продовженим терміном окупності не є пріоритетними. Обгрунтовано необхідність здійснення державою реформ з відродження економіки, що базуються на науково доведених засадах.

Посилання

Пояснювальна записка від 14.09.2015 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/

Пояснювальна записка від 15.09.2016 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/

Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 03.10.2016 на проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV – ХVІІІ ст. У 3- х т. Том 3. Час світу / Фернан Бродель. – К.: Основи, 1988.

Туган-Барановський М.І. Промислові кризи. Нарис з соціальної історії Англії / М.І. Туган-Барановський. – 2-е абсолютно перероблене видання – СПб., 1900. – перевидання: Київ: Наукова думка, 2004. – 333 c.

Хансен Е. Економічні цикли і національний дохід / Р. Харрод, Е. Хансен. Класики кейнсіанства. У двох томах. – М.: Економіка, 1997. – Т.1. – С. 195-415; Т.2. – 431 с.

F.A. Hayek. The Pure Theory of Capital. Edited by Lawrence H. White. Foreword by Bruce Caldwell. Introduction by Lawrence H. White. – 464 p.

Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Предисл. і заг. ред. В.С. Автономова. — М.: Економіка, 1995. – 540 с.

Базилевич В.Д. Неортодаксальна теорія Й.А. Шумпетера // Історія економічних учень: у 2 ч. – 3-е изд. – К.: Знання, 2006. – Т. 2. – С. 312-324.

Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О.І. Амоша, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С.49-65.

Алимов О. М. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми : монографія / О.М. Алимов, І.Є. Алфьорова, Б.М. Андрушків, В.П. Антонюк, О.І. Амоша; ред.: В.І. Ляшенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Класич. приват. ун-т, Акад. екон. наук України. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2014. – 796 c.

Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія/ [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін. ]; за ред. д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.

Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень / Т.І. Артьомова, С.І. Архієреєв, А.А. Гриценко та інш; за ред. А.А. Гриценка; Інститут економіки та прогнозування HAH України. – Х.: Форт, 2008. – 927 с.

Кузьменко В.П. Теорія економічних циклів і глобальна фінансова криза /2011- 03-03/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iee.org.ua/ru/publication/146/

Лібанова Е.М. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доп. / Е.М. Лібанова, В.П. Горбулін, С.І. Пирожков, С.Ю. Аксьонова, О.І. Амоша; ред.: О.І. Амоша, В.М. Геєць, Е. М. Лібанова; НАН України. – Київ : НАН України, 2015. – 362 c.

Коротаев А.В., Гринин Л.Е. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе. Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Отв. ред. А.А. Акаев, Р.С. Гринберг, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. Волгоград: Учитель, 2012. С. 58-109.

Korotayev, Andrey V., & Tsirel, Sergey V. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. 2010. Vol.4. #1. P.3-57;

«Центральна, Східна та Південно-Східна Європа. Ефективний уряд для більш сильного зростання». Звіт Міжнародного Валютного Фонду, листопад 2016 рік. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/pdf/rei1116.pdf

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Звіт з людського розвитку Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/2014-report/press

Партнерство «Світовий банк – Україна». Огляд програм для країни (квітень 2015 року) /Матеріали Світового банку. – С.4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ document/Ukraine_Snapshot_ukr.pdf

Проект національної стратегії розвитку експорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html

Концепція створення системи державної підтримки експорту України, схвалена розпорядженням КМУ від 1 серпня 2013 р. № 586-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-2013-р

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті