Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління.

Автор(и)

  • O. Doronina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

наукова діяльність студента, компетентність, ринок праці, конкурентоспроможність на ринку праці, мотивація наукової діяльності студента

Анотація

У статті обґрунтувано роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління, а також визначено напрями її розвитку. Узагальнено основні завдання наукової діяльності студентів у контексті підготовки фахівців, які будуть затребувані економікою.

Наведено компетенції, які Всесвітнім економічним Форумом визначено пріоритетними для працівників на найближчу перспективу, за даними аналітичного звіту світового банку проаналізовано вимоги роботодавців до кандидатів на вакантні посади у сфері економіки та управління. Визначено форми наукової активності, які сприяють формуванню та розвитку зазначених навичок, структуровано їх за видами актуальних навичок.

Представлено засади та принципи розвитку наукової діяльності студентів вищих навчальних закладів. Запропоновано пріоритетні напрями її удосконалення, що сприятимуть активізації ринку праці та зміцненню інтелектуального потенціалу.

Біографія автора

O. Doronina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» № 347/2002 від 17 квітня 2002 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» № 344/2013 від 25 червня 2013 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Бєляєв Ю.І. Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету / Ю.І. Бєляєв, Н.М. Стеценко [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ekhsuir.kspu.edu/ bitstream/123456789/2189/1/ %D0%9D%D0%94%D0 %A 0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf

Завражин А.В. Научно-исследовательская компетентность студента как основа профессиональной деятельности специалиста / А.В.Завражин, И.В.Шубина // Статистика и экономика. - №5. – 2011. – С.14-19.

Куликова Л.М. Формирование исследовательских компетенций у студентов в условиях производственной практики / Л.М.Куликова, Л.М.Куликов // Педагогикопсихологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, №2(31). – 2014. – С. 70-79.

Навички для сучасної України. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк. – 2017. – 124 с.

Фролова І. В. Науково-дослідницька діяльність студентів – передумова випереджувального саморозвитку фахівця / І.В. Фролова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психологопедагогічні науки. - № 7. - 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_46

The Future of Jobs [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.weforum.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті