Реалізація коледжами і технікумами освітнього потенціалу: економічний аспект.

Автор(и)

  • D. М. Zagirnіak Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ключові слова:

вища освіта, освітньо-кваліфікаційні рівні, молодші спеціалісти, вищий навчальний заклад, послуги вищої освіти, перелік спеціальностей, освітній потенціал

Анотація

Програму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» подано як самостійний сегмент ринку послуг вищої освіти. Сучасні вимоги до персоналу підприємств і конкурентна боротьба обумовлюють здатність вищих навчальних закладів першого рівня акредитації реалізувати освітній потенціал у сегменті. Освітній потенціал характеризує ліцензійний обсяг набору студентів, а міру його реалізації – кількість зарахованих студентів. Доведено, що не всі заклади і не за усіма спеціальностями заповнюють ліцензійний обсяг підготовки повністю. Коледжі та технікуми, які входять до складу університетів і академій, менше реалізують потенціал порівняно з закладами, що адміністративно незалежні. Коледжі та технікуми, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів у межах однієї галузі знань, більше заповнюють ліцензійний обсяг. Загальний рівень реалізації закладами вищої освіти освітнього потенціалу у сегменті підтверджує затребуваність освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Молодший спеціаліст».

Біографія автора

D. М. Zagirnіak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к. е. н., доцент кафедри «Обліку та фінансів»

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37−38. – ст. 2004.

Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» від 21.03.2017 № 1958-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 17. – ст. 206.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 38−39. – ст. 380.

Мороз В. Д. Проблеми підготовки молодших спеціалістів в Україні і Болонський процес / В. Д. Мороз // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Укр. інж.- пед. акад. ; [редкол.: Б. М. Арпентьєв та ін. ; голов. ред. О. Е. Коваленко]. – Вип. 8. – Харків : УІПА, 2004. – С. 12−19.

Ратушна С. В. Модель підготовки молодших спеціалістів і система формування професійних компетенцій випускника ЗВО І−ІІ р. а. в сучасних умовах : доповідь / С. В. Ратушна // Циклова комісія Внутрішньої медицини Куп’янського медичного коледжу ім. М. Шкарлетової. – Куп’янськ : КМК ім. Марії Шкарлетової, 2014. – 9 с.

Бойчук І. Д. Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності / І. Д. Бойчук // Освіта. Технікуми, коледжі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33–34.

Яблочніков С. Л. Аспекти професійної підготовки у ЗВО фахівців економічного профілю / С. Л. Яблочніков // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психологопедагогічні науки. – 2012. – № 3. – С. 136−139.

Радкевич В. О. Концептуальні засади розвитку професійної освіти і навчання в ринкових умовах / В. О. Радкевич // Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9−10 жовт. 2013 р., м. Львів / Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Г. П. Васянович та ін.]. – Л. : СПОЛОМ, 2013. – № 1. – С. 37−42.

Жорняк Т. С. Регулювання якості підготовки кваліфікованих кадрів для підприємств промислового регіону / Т. С. Жорняк, Т. В. Філатова // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 50−54.

Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» від 15.10.2015 № 1085 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 89. – Ст. 3009.

Наказ МОН України «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» від 02.07.2016 № 755 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 53. – Ст. 1876.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» від 20.06.2007 р. № 839 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 46. – ст. 1877.

Постанова КМ України «Про затвердження Положення про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998 р. № 65 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 108.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті