Статистичне оцінювання стану і розвитку ринку праці: аналіз світового досвіду.

Автор(и)

  • M.A. Naumova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

ринок праці, статистична оцінка, соціально-економічна нестабільність, інтегральні індекси, система показників оцінки, методики вимірювання, ефективність ринку праці

Анотація

Ринок праці є важливим і особливим елементом ринкової моделі господарювання, оскільки, по-перше, масово охоплює економічно активне населення в різних статусах зайнятості, по-друге, формує ефективну модель договірного регулювання трудових відносин, по-третє, забезпечує раціональний характер використання ресурсів праці та інтелектуального потенціалу країни в контексті ефективності національної економіки. Проблемам функціонування ринку праці приділяється значна увага у світовій і у вітчизняній економічній науці. Ринок праці, як сегмент загальнонаціонального і як один з видів ресурсного ринку, досить сильно впливає на політичне та соціально-економічне життя країни, тому актуальним є завдання об’єктивної оцінки його стану, тенденцій розвитку і характеру впливу на ефективність економічної моделі. Метою дослідження є вивчення світового досвіду у сфері статистичної оцінки ринку праці, аналіз і систематизація теоретико-методичних підходів щодо системи індикаторів та їх вимірювання. У статті розглянуто основні принципи міжнародних стандартів в області статистики праці, розроблені Міжнародною організацією праці, проаналізовані актуальні оновлення, прийняті на 19-й Міжнародній конференції статистиків праці, розглянута система ключових показників ринку праці, яка запропонована цій конференції. У статті систематизовано основні методологічні підходи до вимірювання ринку праці, його сегментів та аспектів впливу на суміжні показники і інші ринки, які є актуальними, поширеними і такими, що відповідають моделі економіки ХХІ століття: Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс глобального людського капіталу, Індекс робочої сили, The Hays Global Skills Index тощо. Доведено, що існує потреба розробки універсальної та консолідованої методики вимірювання ринку праці, яка буде забезпечувати комплексне охоплення його складових та слугувати об’єктивною базою для прийняття управлінських рішень. Проаналізовані статистичні дані та визначено позиції України щодо стану і ефективності ринку праці у світових рейтингах.

Біографія автора

M.A. Naumova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.ф.-м.н., доцент

Посилання

Маркс К. Избранные сочинения: в 9 т. Т. 7 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1987. – 811 с.

Betcherman, G. 2015. “Labor market regulations: What do we know about their impacts in developing countries?” In World Bank Research Observer, Vol. 30, No. 1, pp. 124–153.

Jacobson, M.; Occhino, F. 2012. “Labor’s declining share of income and rising inequality”, in Economic Commentary, No. 2012-13, 25 Sep. (Cleveland, OH, Federal Reserve Bank of Cleveland).

Cappelli, P. and J. Keller, “Classifying Work in the New Economy”, Academy of Management, vol. 38, no. 4, 2013, pp. 575–596.

Лібанова Е. Ринок праці тa соціальний захист / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Основи, 2003. – 491 с.

Лібанова E.M. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: [монографія] / Е. М. Лібанова; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2008. – 330 с.

Колот A.M. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: [монографія] / A. M. Колот. – К.: КНЕУ, 2008. – 230 с.

Колот. А.М. Наука про працю — теоретико-методологічне оновлення / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. — 2013. — № 1. — С. 45—49.

Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка / Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – 2011. – № 1(15). – С. 39–46.

Петюх В. М. Ринок праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с.

Шаульська Л.В. Реалізація концепції гідної праці на основі забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу / Л. В. Шаульська // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 278-283.

Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування / Л. М. Ільїч // Економіка та держава. ― 2017. ― № 4. ― С. 69-74.

Марченко І.С. Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці. Наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року // Вісник НАН України. — 2012. № 9. — С.74—78.

Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В.В. Онікієнко – К.: Інт демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.

Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment adopted by the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (October 1982). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutionsadopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang-- en/index.htm.

Resolution concerning the measurement of underemployment and inadequate employment situations adopted by the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians (October 1998). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutionsadopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087487/lang-- en/index.htm.

Guidelines concerning a statistical definition of informal employment (November 2003). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-oflabour-statisticians/WCMS_087622/lang--en/index.htm.

Resolution concerning the measurement of working time adopted by the Eighteenth International Conference of Labour Statisticians (November-December 2008). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-andguidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labourstatisticians/WCMS_112455/lang--en/index.htm.

Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization adopted by the Nineteenth International Conference of Labour Statisticians (October 2013). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/standards-and-guidelines/ resolutions-adopted-by-international-conferences-oflabour-statisticians/ WCMS_230304/lang--en/index.htm.

Цілі сталого розвитку 2016-2030. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Організація Об’єднаних Націй: Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp.

International Standard Classification of Occupations: ISCO-08. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-- -publ/ documents/publication/wcms_172572.pdf.

Методологічні положення щодо визначення неформальної зайнятості населення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/metod_16.pdf.

Measuring informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment (October 2013). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.ch/global/publications/ilobookstore/order-online/books/ WCMS_222979/langen/index.htm.

Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/ WCMS_571473/lang--en/index.htm.

Early findings from the NEET National Research Project. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.excellencegateway.org.uk/content/import-pdf2148.

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual to Accompany the International Standard Classification of Education 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-andtraining-2013-en.pdf.

Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wagereport/2016/lang--en/index.htm.

Total Economy Database. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.conference-board.org/data/economydatabase/.

The Global Competitiveness Report 2017–2018: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017- 2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf

Global Human Capital Index 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb.

Contingent Workforce Index. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.manpowergroup.com/cwi/.

Kelly Global Workforce Index. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kellyservices.com/global/kgwi/.

Regional Dynamics of the Global Labour Market – Skills in Demand and Tomorrow’s Workforce. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hays-index.com/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті