Інтелектуальні активи: етимологія поняття та місце в національній інноваційній системі.

Автор(и)

  • A.V. Karpenko Запорізький національний технічний університет

Ключові слова:

капітал, актив, інтелектуальні активи, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, інновація, національна інноваційна система

Анотація

Великомасштабні та багатовекторні зміни останніх десятиліть не лише трансформували значну частину світових соціально-економічних процесів, а й розширили та поглибили дотеперішні ризики. Швидкість змін значно прискорилась, а конкурентоспроможність все більше стала визначатися інтелектуальною основою капіталу. Саме економічно активна людина стає основним базисом інноваційних змін та розвитку економіки. Разом з цим наявність в державі сформованих елементів національної інноваційної системи визначають швидкість проходження інноваційних зрушень та рівня комерціалізації інновацій. Відповідно виникає необхідність дослідження інтелектуального капіталу та його ролі в національній інноваційній системі задля виявлення інтелектуальних активів, вплив на які дозволить підвищити рівень інноваційного розвитку країни.

Мета статті полягає у теоретичному узагальненні сутності інтелектуальних активів, їх класифікації та визначенні місця в національній інноваційній системі. У статті проведено дослідження теоретичних засад наукової категорії «інтелектуальні активи». Розкрито взаємозв’язок інтелектуальних активів переважно з інтелектуальним капіталом і нематеріальними активами. Визначено, що інтелектуальні активи є складовими елементами інтелектуального капіталу. Всі інтелектуальні активи мають нематеріальну форму, яка унікальна за природою та дозволяє забезпечити економічні вигоди сьогодні й у майбутньому. Інтелектуальні активи сприяють підвищенню балансової вартості підприємств і забезпечують можливість додаткового залучення інвестиційних ресурсів.

Проведено аналіз та узагальнено поняття «інтелектуальні активи», визначено зміст та основні характеристики суміжних категорій («актив», «капітал», «інтелектуальний капітал», «нематеріальні активи»). Представлено класифікацію інтелектуальних активів. Обґрунтовано відмінні риси категорій «інтелектуальний капітал» і «інтелектуальні активи», що полягають у можливості матеріалізації та накопиченні синергетичних ефектів.

На основі узагальнення результатів вітчизняних та зарубіжних досліджень обґрунтовано важливість інтелектуальних активів за здатність генерування майбутнього результату, що обумовлює їх дослідження у стратегічному вимірі. Ідентифікація інтелектуальних активів в структурі людського потенціалу та управління ними має стати невід’ємною складовою національної інноваційної системи, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та прибутковості суб’єктів господарювання й економіки в цілому.

Біографія автора

A.V. Karpenko, Запорізький національний технічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Карпенко А. В. Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації / А. В. Карпенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. Економічні науки. – 2014. – Вип. 3(67). – С. 126-135.

Бажан І. Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу / І. Бажан // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С.30-35.

Колот А. Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку / А. Колот, О. Кравчук // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 5-25.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / С. Ф. Легенчук. – Житомир: 2006. – 23 с.

Бутнік-Сіверський О. Б. Евристика в інтелектуальній економіці або формування інноваційного підприємництва / О. Б. Бутнік-Сіверський. // Інтелектуальна власність – 2005. – № 9. – С. 27–32. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9800/1/evristika.pdf

Махомет Ю. В. Сутнісна характеристика та структура інтелектуального капіталу підприємства / Ю. В. Махомет // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 25. – С. 221–229.

Bradley K. Intellectual capital and the new wealth of nations II / K. Bradley // Business Strategy Review. – 1998. – Vol 8. – № 4. – Рp. 33-45.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Т. А. Стюарт. Пер. с англ. В. Ноздриной. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2006. – 860 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К. : «Ника-Центр», 2000. – 720 с.

Ібрагімов Е. Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання / Е. Е. Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1 (132). – С. 119-124.

Ляшенко Н. Є. Проблеми оцінки інтелектуальних активів в управлінні / Н. Є. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2009. – № 3. – С. 58-67. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2009_3_9

Старкова Н. О. Интеллектуальные активы фирмы: идентификация и управление / Н. О. Старкова, А. Н. Костецкий // Экономика. Управление. Право. Кубанский государственный университет (Краснодар). – 2000. – № 4. – С. 16-22. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53919

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 1 січ. 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Мартиненко М. В. Кількісний підхід до визначення впливу інтелектуальних активів на результати інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 520-529. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_6_65

Sullivan P. H. (2000): Value-driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value / P. H. Sullivan. – NY. : John Wiley & Sons, Inc. New York, USA. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=519015

Лукичева Л. И. Внутрифирменное управление интеллектуальными активами / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев. – М. : ООО «Омега-Л», 2004. – 192 с.

Тараруєв Ю. О. Новий погляд на концепцію нематеріальних активів / Ю. О. Тараруєв, Т. В. Момот // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Вип. 192, т. III. – 2004. – C. 851-856.

Нижник Н. Р. Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Н. Р. Нижник, С. П. Мосов // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 351-357. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_55

Лукичева Л. И. Организационно-экономическое обеспечение процесса коммерциализации интеллектуальных активов / Л. И. Лукичева, В. Ю. Курбат / Вестник ИрГТУ. – № 2 (42). – 2010. – С. 71-75.

Бабій П. С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій // Сталий розвиток економіки. - 2013. – № 3. – С. 314-318. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_69

Тараруєв Ю. О. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ю. О. Тараруєв. – Харків, 2008. – 22 с.

Жураковська І. В. Результати інтелектуальної діяльності як ресурси, активи, власність та капітал підприємства : обліковий аспект / І. В. Жураковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 331–336. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/58_4.pdf

Абрамов Е. Г. Структура баланса организации с учетом ее интеллектуальных активов / Е. Г. Абрамов // Российское предпринимательство. – 2011. – № 3(2). – С. 76-80.

Кузубов С. А. Развитие теоретико-методологических основ бухгалтерского учета и аудита интеллектуальных активов: автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук :08.00.12 / С. А. Кузубов. — Екатеринбург, 2009.

Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в Российском бизнесе / Б. Б. Леонтьев. – М. : Акционер. – 2002. – 200 с.

Илышева Н. Н. Интеллектуальные активы – главный ресурс посткризисной экономики / Н. Н. Илышева, С. А. Кузубов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 7(40). – С. 9-15.

Наумчук О. А. Інтелектуальні активи в системі бухгалтерського обліку / О. А. Наумчук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 175-182. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2013_4_22

Костецкий А. Н. Оценка уровня управления интеллектуальными активами на предприятиях пищевой промышленности Краснодарского края / А. Н. Костецкий, Н. О. Старкова // Финансы и кредит. – 2005. – № 34 (202). – С. 31-38.

Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan/ C. Freeman. – London: Pinter, 1987. – 155 p.

Lundvall B-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B-A. Lundvall. – London, Printer, 1992.

Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis / R. Nelson. – New York / Oxford, Oxford University Press, 1993.

Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. – М. : Наука. – 2002. – 244 с.

Регіональна інноваційна система : теорія і практика : монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка. – Х. : ІНЖЕК. – 2011. – 688 с.

Марченко О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : ІНЖЕК, 2012. – 242 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті