Економічні та соціальні наслідки трудової еміграції в Україні.

Автор(и)

  • N. Burkina Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • K. Sapun Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

еміграція, економічно активне населення, глобалізація, старіння населення, соціальна напруга, міграційні потоки, соціально-економічна криза, робоча та маятникова міграція, статистичний аналіз, соціальна політика, аналіз світового досвіду

Анотація

Актуальність даної статті зумовлена значним впливом глобалізаційних процесів та міграції населення на демографічну ситуацію в Україні. Особлива увага надається явищу масового виїзду українського економічно активного населення за кордон, що в сьогоднішніх масштабах носить загрозливий характер для економіки держави та спричиняє низку економічних складнощів і соціальну напругу. У статті простежуються основні тенденції еміграції українців на основі офіційної статистичної інформації, систематизовано основні причини виникнення такого становища та запропоновано концепцію основних кроків на вирішення даної проблеми, спираючись на сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження, а також досвід різних країн. Зокрема, проаналізовано готовність українців прийняти ризиковані пропозиції при працевлаштуванні за кордон; виявлено динаміку кількості українців, що працюють у Польщі, а також динаміку питомої ваги українців серед інших трудових мігрантів до цієї країни; запропоновані напрямками вирішення проблеми відтоку з України економічно активних громадян.

Біографії авторів

N. Burkina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.п.н., доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

K. Sapun, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант економічного факультету

Посилання

Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія/ Під заг. ред. А.В. Сидорової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – Режим доступу: http://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/3846/3879

Бараник З.П., Романенко І.О. Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження / Ефективна економіка. – 2014. – №. 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3096.

Василенко Н.Ф. Особливості становлення соціально-орієнтованого ринку праці / Актуальні проблеми економіки.— 2004. – №11. – с. 164—173.

Гнатюк Т. О. Добровільна зворотна міграція: досвід країн ЄС та перспективи України / Т. О. Гнатюк // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер: Політологія. – 2011. – Т. 175, Вип.163. – С. 22-25.

Грінько І.М. Відповідність міграційної політики України сучасним вимогам та забезпечення її сталого розвитку. / Економічний вісник НТУУ КПІ ім. І. Сікорського. 2015 – №12. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/2202

Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Економічна і соціальна рада ООН (офіційний сайт). – Режим доступу: http://www.un.org

Лактіонова О.А. Доходи та витрати домашніх господарств як джерела гнучкого розвитку країни / Бізнес Інформ. – 2015. – №7. – с. 94-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_7_16

Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 82–93.

Мироненко Є.В. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін. – Центр навчальної літератури, 2017.

Міжнародна організація з міграції (МОМ). – Режим доступу: http://iom.org.ua/ua

Мортіков В.В. Економічні виграші та програші внаслідок змін законодавства / Економічна теорія. – 2014. – № 2. – с. 98-105.

Семикіна М.В. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці / Актуальні проблеми економіки. — 2004. — №10. — с. 181-189.

Сидорова А.В. Міжнародна статистика: підручник/ А.В.Сидорова, Я.В. Кіосак. – Донецьк: Каштан, 2013. – 384с.

Сидорова А.В. Практикум зі статистики: навчальний посібник / Сидорова А.В., Анісімова Г.В., Масич Л.О., Шамілева Л.Л. та ін. — Донецьк: Каштан, 2014. — 284 с. (вид. 2-ге, перероблене та доповнене).

Слюсаревський М.М., Блінова О.Є. Психологія міграції / Кіровоград: Імекс. — 2013. — 244 с.

Толмачова Г. Малий бізнес як засіб вирішення проблем зайнятості на територіях пріоритетного розвитку / Економічний часопис. – 1999. – №10. – С. 30-33.

Управління в справах іноземців (Польща). Офіційний сайт. – Режим доступу: https://udsc.gov.pl

Чиркова К.А., Ермолаева Е.В. Экономический риск: сущность и методы регулирования // БМИК, 2015. – №12. – с. 1509-1519.

P. Dobek. Problem nielegalnej imigracji w Polsce na początku XXI w. – Режим доступу: www.wspia.eu/file/20338/27-DOBEK+PATRYCJA.pdf 21. E. Nowicka. Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce. / Studia i analizy Instytutu Socjologii UW. – Warszawa, 2011

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті