Автоматизація обліку заробітної плати за допомогою програми «1С. Підприємство» конфігурації 2.0.

Автор(и)

  • L. Syniaieva Таврійський державний агротехнологічний університет
  • A. Kondratuk Таврійський державний агротехнологічний університет
  • V. Mykulskyi Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

автоматизація, заробітна плата, бухгалтерський облік, інформаційні технології, програмне забезпечення, облікова інформація

Анотація

У статті розглянуто важливість застосування сучасних інформаційних систем, що дозволяє значно підвищити якість та швидкість обробки облікової інформації. Доведено, що в умовах жорсткої конкуренції бухгалтерія є не тільки підрозділом, але й середовищем, де формується масив управлінської інформації, яка повинна бути вірогідною, значущою, повною та оперативною. Застосування комп’ютерних систем при автоматизації бухгалтерського обліку заробітної плати мають задовольнити всі вимоги облікової політики підприємства та відповідати стандартам міжнародного бухгалтерського обліку. Розглянуто різні програмні засоби автоматизації бухгалтерського обліку, переважна більшість з яких мають модульну архітектуру. Впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах дозволить забезпечити своєчасність надання інформації, якість і повноту інформації, безпеку інформації завдяки захисту від несанкціонованого доступу, можливість використання на різних програмно-апаратних платформах, насамкінець, підвищити ефективність процесів планування, обліку та контролю з одночасним зниженням втрат на 20-30%.

Біографії авторів

L. Syniaieva, Таврійський державний агротехнологічний університет

д. е. н., профессор

A. Kondratuk, Таврійський державний агротехнологічний університет

магістрант

V. Mykulskyi, Таврійський державний агротехнологічний університет

магістрант

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.

Васильків Н.М. Ефективність інформаційних систем / Н.М. Васильків. – Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – 98 с.

1С: Зарплата та управління персоналом 8.1: практ. пос. / [кіл. авторів; під ред. Н.В.Селищева]. – М.: КНОРУС, 2009. – 368 с.

Левицька С.О. Автоматизація бухгалтерського обліку як визначальний фактор ефективності облікової системи вітчизняних підприємств / С.О. Левицька, А.В. Романюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – №2(50). – С. 156–163.

Кузьменко А.В., Піголь І.Д. Актуальність та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку / А.В.Кузьменко // Економічні науки.– 2012.

Сєкіріна Н. В. Удосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах / Н. В Сєкіріна, І. О. Лобанов // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. - №2. С. 34.

Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку. Навчальний посібник для студентів спеціальності „Облік та аудит”. - Хмельницький: ТУП, 2003 р.

Автоматизація діяльності служби персоналу // Довідник з управління персоналом. –. 2006. – № 4. – С.97-106.

Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. За редакцією проф. В.С.Пономаренка. - К.: „Академія”, 2002 р.

Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. – К.: КНЕУ, 2001.

Степова С.В. Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України / С.В. Степова, В.С. Марценюк – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=44756

Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с.

Харіна К.В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку / К.В. Харіна // Економічний простір. – 2008. – №16. – С. 90–97.

Чабанюк О.М. Облік оплати праці в ринкових умовах / О.М.Чабанюк, І.М. Залуцька // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 298-304.

Яровенко, Г.М та ін.. Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту [Текст] / Г.М. Яровенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 4. – С. 34- 38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті