Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України.

Автор(и)

  • E.S. Zhurakivskiy Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • S.V. Kozlovskyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

економічна безпека, аграрна галузь, ризик, загрози, інституційні трансформації, децентралізація

Анотація

У даній статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до класифікації ризиків економічної безпеки аграрної галузі України. Встановлено ризики та загрози економічній безпеці аграрної галузі України. Визначено специфічні загрози економічній безпеці аграрної галузі та заходи щодо зниження ризику цих загроз. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці аграрної галузі.

Біографії авторів

E.S. Zhurakivskiy, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

S.V. Kozlovskyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

Жмуденко В.О. Формування економічної безпеки аграрної сфери на регіональному рівні: дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / В.О. Жмуденко ; М-во аграр. політики України. Уманськ. нац. ун-т. сад.-ва. – Полтава, 2012. – 221 с.

Козловський С.В. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України / С.В. Козловський, В.О. Козловський, О.М. Бурлака // Економіка України. – 2014. – № 9. – С.59-73.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Kozlovskyi Serhii The sustainability of agricultural sphere of the region as a factor in the economic development of Ukraine / S. Kozlovskyi, R. Grinyk, O.Pidvalna // Regional Innovations (France). – 2015. – №1. - P. 22-31.

Светлаков А.Г. Стратегия экономической безопасности регионального агропромышленного комплекса: теория, методология и практика. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Екатеринбург, 2007.

Козловський С.В. Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання / С.В. Козловський // Економічні науки : зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 3. – С. 44–63

Козловський С.В. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем / С.В. Козловський // Економіка України. – 2011. – № 4. – С.28-38.

Мазур А. Г. Управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі : [моногр.] / Мазур А. Г., Козловський С. В., Герасименко Ю. В. – Вінниця : Глобус-Прес, 2008. – 208 с.

Моисеев П.С. Применение комплексного подхода к обеспечению функционирования рынка сельскохозяйственной продукции региона / П.С. Моисеев // Новая модель экономики России: условия и основные направления инновационного развития: монография (по материалам всероссийской научно-практической конференции (18-19 октября 2011 г. СПб). – М: Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-НаукаОбщество», 2012. – 511 с.

Козловський С.В. Сучасні підходи до стратегічного управління регіональною соціально-економічою системою / С.В. Козловський // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 18–22.

Козловський С.В. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С.5–15.

Козловський С.В. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / С.В. Козловський // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – № 9. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/

Козловський С.В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем [Електронний ресурс] / С.В. Козловський // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2010. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/

Жураківський Є. С. Систематизація ризиків та загроз економічній безпеці аграрної галузі України / Є. С. Жураківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 39-43.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті