Чинники розвитку малого бізнесу соціальної сфери.

Автор(и)

  • T. S. Karpova Донецкий национальный университет

Ключові слова:

малий бізнес, чинники розвитку, соціальна сфера, підтримка малого бізнесу

Анотація

Малий бізнес є основою ринкової економіки і сприяє розвитку соціальної сфери. У статті виявлені та класифіковані чинники, що впливають на діяльність малого бізнесу, зокрема соціальної сфери, в Україні на сучасному етапі. З метою нівелювання дії негативних чинників і посилення дії позитивних чинників на розвиток малого бізнесу, запропоновані заходи з державної та недержавної підтримки його розвитку. Це дозволяє активізувати взаємообумовлений розвиток малого бізнесу і соціальної сфери, а також підвищити рівень соціального добробуту зайнятих працівників і усього суспільства.

Біографія автора

T. S. Karpova, Донецкий национальный университет

аспирант

Посилання

Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное / И. Н. Герчикова. — М.: Консалтбанкир, 2002. — С. 98.

Тохтамиш Т.О. Управління бізнес-процесами на малих промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 — економіка та управління підприємствами / Тетяна Олександрівна Тохтамиш; Харк. нац. універс. буд. і архітектури Міністерства освіти і науки України. — 2013. — 20 с.

Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан та перспективи розвитку / В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 59-64.

Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес : [учебные пособия] / Э. Я. Шейнин. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. — 352 с.

Басарева В.Г. Институциональные особенности возникновения малого бизнеса в регионах России / В. Г. Басарева. — М.: EERC, 2002. — 61 с.

Загородний А. Факторы, определяющие развитие малого бизнеса в Украине / А. Загородний, Л. Громяк // Экономика Украины — 1996. — № 5. — С. 66-70.

Хоскинг А. Курс предпринимательства / А. Хоскинг. — М.: Международные отношения, 1993. — С. 114.

Berkowitz, D. Accounting for growth in post-Soviet Russia / D. Berkowitz, D. DeJong. — University of Pitsburg, working paper, 1998.

Варналій З.С. Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення / З.С. Варналій, Л. П. Хмелевська, М. О. Хмелевський. — К.: Знання України, 2004. — 259 с.

Региональная программа развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2013-2014 года.

Влияние налоговой системы на деятельность частного и малого бизнеса / Рук. программы И. Н. Евсеева, рук. проекта И. А. Рачковская. — М.: Бизнес-Тезаурус, 2003. — С. 5.

Административные барьеры: опыт преодоления субъектами Российской Федерации / Исследование — М.: Ресурсный центр малого предпринимательства, 2001. — 130 с.

Изучение состояния и перспектив развития сферы банковских финансовых услуг малому бизнесу / [В. М. Широнин, А. В. Авилова, Е. Ч. Лупинович и др.] / Отчет рабочего центра экономических реформ «Либеральная альтернатива». — М., 2002.

Евсеева И.Н. Изучение ситуации в секторе малого и среднего бизнеса / И. Н. Евсеева, В. М. Широнин. — М.: Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства, 2001.

Басарева В.Г. Развитие предпринимательства в бывших социалистических республиках (Роль малого бизнеса в экономическом развитии) / В. Г. Басарева, Т. А. Сильченко, Е. Г. Почеснева. — Препринт. — Новосибирск: ИЭиООП, 1995. — 154 с.

Герчикова И.Н. Менеджмент : [учебник] / И. Н. Герчикова. — М.: ЮНИТИ. — 2003. — С. 104. 17. Закон Украины «О Национальной программе содействия развитию малого предпринимательства в Украине» № 2157-III от 21 декабря 2000 г.

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012. Назустріч економічному зростанню та процвітанню, опубліковано Фондом «Ефективне управління». — К., 2012. — 207 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті