Вдосконалення механізму стимулювання корпоративної соціальної відповідальності в екологічній сфері.

Автор(и)

  • N. L. Ogorodnikova Приазовский государственный технический университет

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, екологічний податок, методи стимулювання корпоративної соціальної відповідальності, методи екологічного регулювання, сталий розвиток, екологічні стандарти, прогресивні нормативи припустимих викиді

Анотація

У статті розглянуто методи стимулювання корпоративної соціальної відповідальності в екологічній сфері. Дано оцінку діючого механізму екологічного регулювання в Україні. Обґрунтовано необхідність переходу до використання методів прямого регулювання природоохоронної діяльності підприємств. Розроблено систему спеціальних економічних інструментів, які виконують функції оптимізації витрат з охорони навколишнього природного середовища, для умов України. Запропоновано інструменти прямого регулювання соціальної відповідальності бізнесу в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Біографія автора

N. L. Ogorodnikova, Приазовский государственный технический университет

аспирант

Посилання

Антошко Т. Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств / Т. Антошко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2011. — № 34. — С. 260-266.

Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : [монографія] / О. О. Веклич / НАН України, Ін-т економіки. — К.: Вид-во «Либідь», 2001. — 47 с.

Горобець В.В. Новий екологічний податок в Україні / В. В. Горобець [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com.

Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н. А. Дехтяр // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pprbsu/2011_32/11_32_18.pdf.

Зарецкий А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова // Успехи современного естествознания. — 2011. — № 12. — С. 91-93.

Колосок В.М. Особливості стратегічного управління розвитком персоналу промислових інтегрованих структур / В. М. Колосок, А. В. Алістаєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 37. — С. 267-273.

Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика : [підручник] / [М. А. Саприкіна, О. Ляшенко, М. А. Саєнсус та ін.]; за науковою редакцією д. е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України О. С. Редькіна. — К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. — 480 с.

Кошелева Е. Социальная ответственность бизнеса: опыт внедрения, характерные черты и особенности / Е. Кошелева, О. Воробьева // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 1. — С. 51-56.

Кощій О.В. Сутність соціальної відповідальності бізнесу як економічної категорії / О. В. Кощій, І. О. Ворончак // Економічний форум. — 2012. — № 2. — С. 25-30.

Мельник М.І. Проблеми та тенденції розвитку соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу [Електронний ресурс] / М. І. Мельник. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/Ekon/2010_33/41.pdf.

Оренчин О.В. Соціальна відповідальність бізнесу як інституційний чинник соціально-економічного розвитку та специфіка її становлення в Україні / О. В. Оренчин // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції, збірник наукових праць. — 2010. — Випуск XVІ, № 4. — С. 288-297.

Шаповал В. Удосконалення економічного механізму стимулювання екологічної відповідальності підприємств України / В. Шаповал, М. Бережна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2011. — Вип. 2. — С. 234-239.

Бюджетний кодекс України: станом на 29 квіт. 2011 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2011. — 112 с. — (Бібліотека офіційних видань).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: станом на 01.04.2013 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13-14, № 15-16, № 17. — ст. 112. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.treasury.gov.ua.

Офіційний портал Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minrd.gov.ua.

Bowen, H. Social Responsibilities of the Businessman / H. Bowen. — N. Y.: Harper & Row, 1953.

Business for Social Responsibility [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.bsr.org/ CSRResources/IssueBriefDetail.cfm?DocumentID=48809.

Caroll, A. A Three-Dimentional Conceptual Model of Corporate Performance / A. Caroll // Academy of Management Review. — 1979. — Vol. 4. N. 4. — P. 497-505.

Friedman, М. The Social Responsibility of Business is to increase its Profit / М. Friedman // New York Times Magazine. — September, 13, 1970, — P. 122-126.

Kotler, Ph. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause / Ph. Kotler, N. Lee (imprint). — Hoboken, N.J.: Wiley, 2005. — 307 p.

McKeon, R. The development and the significance of the concept of responsibility / R. McKeon // Revue Internationale de Philosophic. — Bruxelles, 1957. — An. 11 N. 39. — P. 3.

Reidenbach, R. Conceptual Model of Corporate Moral Development / R. E. Reidenbach, P. A. Robin // Journal of Business Ethics. — April, 1991. — P. 30-37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті