Обґрунтування сутності соціальної безпеки підприємства і механізму її забезпечення в умовах ризикогенності.

Автор(и)

  • V. Luhova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • M. Martiyanova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ключові слова:

соціальна безпека підприємства, механізм соціальної безпеки підприємства, соціальні інтереси, соціальні загрози, довіра, солідарність

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття «соціальна безпека» в теорії безпеки соціальних систем, теорії соціальної безпеки суспільства і теорії соціальної безпеки особистості. Доведено, що забезпечення безпеки полягає не тільки у збереженні існуючого стану, а й створенні можливостей для виходу на новий, якісно вищий рівень розвитку. Уточнено сутність поняття «соціальна безпека підприємства», яке трактується як певний стан системи «працівник-підприємство», що характеризується задоволенням і розвитком соціальних інтересів працівників і підприємства і забезпечується створенням системи взаємовигідних партнерських відносин між персоналом і керівництвом підприємства, культурою компромісу, довіри, гармонізації соціальних відносин і постійного розвитку особистісного і колективного потенціалу. Обґрунтовано, що для досягнення соціальної безпеки підприємства необхідно забезпечувати захищеність і розвиток соціальної системи за рахунок відповідного рівня особистісного і колективного потенціалу і якості соціальних відносин, які визначаються рівнем довіри і солідарності в колективі. Саме довіра і солідарність забезпечують соціальну цілісність. Доведено, що важливим завданням управління соціальною безпекою на підприємстві є розробка механізму соціальної безпеки. Розглянуто складові даного механізму. Зазначено, що головною складовою механізму соціальної безпеки є сукупність соціальних інтересів підприємства і працівників, реалізації яких можуть протидіяти або заважати загрози. Також визначені фактори зовнішнього середовища, що впливають на соціальну безпеку: політичні, економічні, соціокультурні. Представлено закони, закономірності та принципи на яких має базуватися механізм соціальної безпеки. Обґрунтовано необхідність комплексного застосування організаційно-адміністративних, економічних, соціально-психологічних і освітньо-виховних методів, засобів, інструментів і важелів впливу, що відповідають за здатність системи перебувати в стані соціальної безпеки, і що дозволяють гармонізувати інтереси підприємства і працівників. Визначено перспективи подальших досліджень авторів.

Біографії авторів

V. Luhova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.е.н., доцент

M. Martiyanova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.е.н., доцент

Посилання

Зеркалов Д. В. Социальная безопасность и права человека: [монография] / Д. В. Зеркалов. — [Электронный ресурс] – К.: Основа, 2013. – 670 с.

Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія / І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогової. - К.: КНЕУ, 2006. — 292 с.

Іляш О.І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії / О.І. Іляш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2. – С. 23–32.

Чмыхало А. Ю. Социальная безопасность: Учебное пособие — Томск: Изд- во ТПУ, 2007. - 168 с.

Чумак И. А. Социальная безопасность как индикатор национальной безопасности современной России : дисс... канд. политических наук : 23.00.02 / Чумак Ирина Александровна; [Место защиты: Пятигор. гос. лингвист. ун-т].- Пятигорск, 2013.- 150 с.

Снігова О. Ю. Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / О. Ю. Снігова.– Донецьк, 2006.– 24 с.

Коршунов А.В., Тишин М.М. Социальная безопасность общества: теоретические проблемы социологического исследования // Вестник РАЕН. – 2013. – №3 – С. 44-48.

Лига М.Б. Качество жизни как основа социальной безопасности: монография / под ред. М.В. Константинова. М.: Гардарики, 2006. 223 с.

Лига М. Б. Социальная безопасность и качество жизни: концептуальный анализ / М. Б. Лига // Учёные записки ЗабГУ 2013. – № 4 – С. 170-177

Пугин В.Б. Социальная безопасность личности: Региональный аспект: автореф. дис. … канд. философ. наук: 09.00.14 / В.Б. Пугин. – Архангельск, 2003. – 24 c.

Рахлеев А.В. Обеспечение социальной безопасности российского общества на современном этапе модернизации : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. - M, 2008

Иванов С.Ю. Обеспечение социальной безопасности работников современных организаций // Вестник Военного университета. – 2010. – № 1 (21). – С. 131 - 137.

Підлипна Р. П. Теоретико-методологічні основи соціальної безпеки / Р. П. Підлипна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(1)__23.

Серебряников В. В. Социальная безопасность как исследовательская проблема / В. В. Серебряников Р. Г. Яновский // Вестник Российской Академии Наук, 1996, том 66, м 4. С. 291 – 304.

Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення [Текст] / В. Скуратівський, О. Линдюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 194─204 .

Кучерук С. С. Механізми реалізації соціальної безпеки в Україні / С. С. Кучерук // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 438-444.

Дубровський І. М. Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію / І. М. Дубровський // Право і Безпека. – 2009. – № 2. – С. 182-185.

Чижевская М. Б. Социальная безопасность: анализ и практика экономического исследования / М. Б. Чижевская // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_7.

Подольська Є.А. Новий сенс і інноваційні способи забезпечення соціальної безпеки / Є.А. Подольська, П.О. Назаркін // Вісник Одеського національного університету: серія соціологія і політичні науки. Том 20, № 2(23). – 2015 – с. 19-24

Ярочкин В.И. Теория безопасности / В.И. Ярочкин, Бузанова Я.В. – м.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 176 с.

Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007. 423 с.

Савченко И.А. Социальная безопасность учителя в образовательной среде: концептуальные основы // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/03/65083

Макаров В.Е. Основы политического регулирования обеспечения безопасности в социальной сфере. Монография. Таганрог: Издатель А.Н.Ступин 2011. 184 с.

Кожемякина О.Н. Принцип солидарности в культуре доверия: социально- философский контекст / О.Н. Кожемякина //"Studia Humanitatis". – 2015. – № 4. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://st-hum.ru/content/kozhemyakina-principsolidarnosti-v-kulture-doveriya-socialno-filosofskiy-kontekst

Кожем’якіна О. М. Довіра в сучасному соціумі / О. М. Кожем’якіна // Вісник Інституту економіки та прогнозування. - 2011. - 2011. - С. 48-53.

Панькова О.В. Доверие как основа формирования и развития социального капитала / О.В. Панькова // Соціоекономіка: Зб. наук. пр. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2009. – С. 155-162.

Полюшкевич О. А. Социокультурная солидарность : монография / О. А. По- люшкевич. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2011. – 221 с.

Формирование солидарного общества в регионе как фактор предотвращения социальных конфликтов и напряженности / отв. ред. О.В. Шиняева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 180 с.

Коленда Н.В. сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (34). Частина 1. – Луцьк, 2012. – с. 140-149

Пасєка С. Р. Соціальна безпека як ключова умова розвитку суб'єктів господарювання / С.Р. Пасєка // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – T. 1. – С. 213-216

Максимова С.Г. К обоснованию модели взаимообусловленности социальных рисков, девиаций и социальной безопасности / С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко, Н.П. Гончарова // Известия Алтайского государственного университета – Выпуск№ 2 (78). том 1. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – с. 225-229

Дороніна М. С. Механізм мотивації управлінського персоналу. Наукове видання / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків: АдвАтм , 2009. – 240 с.

Лугова В.М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В.М. Лугова, Т.В. Голубєва // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2011. – № 10. – С. 69– 72.

Лугова В.М. Соціальна безпека та основні проблеми її забезпечення в Україні / В.М. Лугова // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів VІI міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р. – Харків: ХНАДУ. – С. 103-104

Основы социального управления: Учебное пособие / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред. В.Н. Иванова.— М.: Высш. шк., 2001.— 271 с.

Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива / В.М. Горбунов. – К.: МАУП, 1998. – 80 с.

Социальная экономика: Учеб. пособие. / Кол. авт. А. А. Беляев, Н. И. Дыба, В. И. Кириленко и др. - М .: Финансы, 2005. - 196 с.

Донец Л.И., Ващенко Н.В. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті