Використання інфляційного таргетування як інструменту забезпечення фінансової безпеки країни.

Автор(и)

  • YU.S. Khudolii Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
  • O.I. Vasylenko Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
  • A.V. Shkliaruk Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Ключові слова:

фінансова безпека, інфляційне таргетування, інфляція

Анотація

У статті обґрунтовано доцільності застосування інфляційного таргетування як інструменту забезпечення фінансової безпеки в Україні на основі міжнародного досвіду. Висвітлено структуру національної безпеки України та виокремлено фінансову безпеку як окрему складову економічної. Проаналізовано зміни в показниках рівня інфляції та середнього доходу населення України за останні 10 років. Авторами досліджено результати та наслідки запровадження інфляційного таргетування в Польщі, Угорщині та Чехії. Визначено, що перевагами запровадження режиму інфляційного таргетування в України, виходячи з аналізу досвіду європейських країн, можуть стати: зниження інфляційних очікувань населення, співпраця Національного банку України та населення, забезпечення гнучкої валютно-курсової політики центрального банку, створення сприятливих умов для розвитку всіх секторів і галузей економіки. Зроблено висновок, що виходячи з досвіду зарубіжних країн інфляційне таргетування є «рятівним кругом» економіки. Уведення інфляційного таргетування надасть перші результати покращення фінансової безпеки не через 2 чи 5 років, за умов нинішнього показника інфляції та стану економіки в цілому можна очікувати результативної віддачі у період 10, а то й 15 років. Обґрунтовано вплив інфляційного таргетування на фінансову безпеку та доцільність використання відповідного фінансового інструмента в українській економіці. Доведено, що запровадження інструменту інфляційного таргетування зможе стати основною передумовою зниження рівня інфляції лише у тому випадку, якщо попередньо будуть проведені якісні зміни економічної, фінансової, політичної та соціальної сфер вітчизняної економіки.

Біографії авторів

YU.S. Khudolii, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банквської справи

O.I. Vasylenko, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

студент

A.V. Shkliaruk, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

студент

Посилання

Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Економічна безпека: навч.посіб./[З.С. Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, Е.М. Лібанова та ін..] . – К.: Знання, 2009. – 647с.

Вавра Д.Досвід інфляційного таргетування: уроки для України/ Д.Вавра// Вісник НБУ. – 2015. – №233. – С. 40 – 57.

Віблий П.І. Перехід до інфляційного таргетування в Україні /П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Б.А. Федак // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. –Вип. 24. – С. 193–198.

Городніченко Ю., Куабіон О.Інфляційні очікування в Україні: довгий шлях до закріплення?/Ю.Городніченко, О.Куабіон// Вісник НБУ. – 2015. – №233. – С. 6 – 24.

Дячек С.М. Грошово – кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка/ С.М. Дячек, О.О. Панасюк// Вісник Житомирського державного університету, Сер: Економічні науки. – 2013. – №2. – С. 227 – 232.

Лепушинський В. Стратегічний документ з монетарної політики в умовах запровадження в Україні інфляційного таргетування/ В.Лепушинський// Вісник НБУ. – 2015. – №233. – С.40 – 57.

Міщенко В. Методологічн та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції/В. Міщенко // Вісник НБУ. - 2006. - № 5. - С. 40-45

Ніколайчук С., Шоломицький Ю. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні/ С. Ніколуйчик, Ю.Шоломицький// Вісник НБУ. – 2015. – №233. – С.58 – 69.

Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу https://www.imf.org/external/index.htm.

Національний банк України. Оцінка інфляції за жовтень 2015 року [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document? id=23729464.

Особливості застосування монетарної стратегії таргетування інфляції в країнах ЦСЄ [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8982/1/T9_39.pdf.

Перехід до інфляційного таргетування в Україні [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P2 1DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.1 36.pdf.

Сучасні стратегії грошово – кредитної політики [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/034.htm.

Таргетування інфляції [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123682.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті