Психологічні аспекти розвитку персоналу у сфері медіа комунікацій.

Автор(и)

  • V. Ushkalov Харківський національний університет імені С. Кузнеця
  • M. Martiianova Харківський національний університет імені С. Кузнеця

Ключові слова:

розвиток персоналу, медіа-сфера, психологічні особливості діяльності, професійна компетентність

Анотація

Визначення особливостей діяльності у сфері соціальних комунікацій, які мають психологічні чи соціально-психологічні детермінанти, уточнення їх ваги й формування на основі їх домінант психологічної компетентності фахівців у сфері соціальних комунікацій є актуальною проблемою розвитку як системи професійної підготовки, так і формування інформаційного потенціалу сучасного суспільства в цілому. Предмет дослідження становлять психологічні особливості діяльності у сфері медіа комунікацій та їх відображення в структурі професійних компетентностей фахівця. Метою дослідження є визначення психологічних особливостей діяльності у сфері соціальних комунікацій та формування на їх основі змісту психологічних професійних компетентностей фахівця у сфері медіа комунікацій. В роботі використані методи структурного аналізу, узагальнення, класифікації. Удосконалення забезпечення формування професійних компетентностей фахівця у сфері соціальних комунікацій пропонується здійснювати відповідно до найбільш вагомих психологічних особливостей поведінки комуніканта та споживача медіа- продукту, виходячи з уявлення про трикомпонентну структуру особистості (когнітивний, емоційно-афективний, практично-дієвий компонент). Використання знань про психологічні та соціально-психологічні особливості діяльності в сфері соціальних комунікацій відповідно до визначених напрямів удосконалення змісту професійної підготовки фахівців у сфері медіа комунікацій дозволить підвищити ефективність їх діяльності за рахунок системного формування когнітивної, емоційно- афективної та практично-дієвої складової психологічної компетентності. Формування та розвиток визначених ключових елементів компетентності забезпечить зменшення індивідуальних втрат комуніканта й зростання відповідності контенту особливостям й потребам споживача медіа-продукту. В перспективі це також надасть можливість удосконалити систему підготовки фахівців медіа-сфери шляхом визначення та використання оптимальних дидактичних форм та методів для розвитку окреслених складових психологічної компетентності. Дані про змістовні елементи структури психологічної компетентності фахівця медіа- сфери також можуть бути використані в процесі оцінки рівня професійної придатності, при професійному відборі та плануванні програм професійного розвитку персоналу медіа-компаній.

Біографії авторів

V. Ushkalov, Харківський національний університет імені С. Кузнеця

к.е.н, доцент

M. Martiianova, Харківський національний університет імені С. Кузнеця

к.е.н, доцент

Посилання

Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / П. Винтерхофф-Шпурк. – Харьков: Изд. Гуманит. университет, 2007. – 288 с.

Giles D. Media Psychology / D. Giles. – Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. – 334 р.

Harris R. J. A Cognitive Psychology of Mass Communication / R. J. Harris, F. W. Sanborn. – N. Y., London: Routledge Taylor & Francis group, 2014. – 560 р.

Любимов А. Ю. Мастерство коммуникации / А. Ю. Любимов. – М.: КСП+, 2002. – 325 с.

Почепцов Г. История медиа как история систем управления вниманием / Г. Почепцов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/mediacommunication-7.htm

Богомолова Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. Н. Богомолова. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 191 с.

Федоров А. В. Медиаобразование и медиакритика: новый поворот? / А. В. Федоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/fedorov37.htm

Livingstone S. Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies / S. Livingstone // The Communication Review. – 2004. – № 7. – Р. 3–14.

Dominick J. R. Dynamics of mass communication. Media in the Digital Age / J. R. Dominick. – N. Y.: McGrow Hill, 2005. – 535 р.

Лау Х. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни / Х. Лау. – М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. – 45 с.

Frau-Meigs D. Cultural diversity and global media studies / D. Frau-Meigs // Global Media and Communication. – 2007. – № 3. – Р. 260–266.

Miller T. Media Studies 3.0. / T. Miller // Television New Media. – 2009. – Vol. 10, № 1. – Р. 5-6.

Михалева Г. В. Медиаобразование в Великобритании: история и современность / Г. В. Михалева. – Таганрог : Изд. ЮФУ, 2015. – 224 с.

Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества / Е. Е. Пронина ; 2-е изд. – М.: Изд. Моск. ун-та, 2003. – 320 с.

Олешко В. Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В. Ф. Олешко. – СПб. : Изд. Михайлова В.А., 2006. – 240 с.

Ушкальов В. В. Місце рефлексії в контексті формування особистісних компетентностей економістів та менеджерів / В. В. Ушкальов // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. III Всеукр. науч.-практ. конф. (Севастополь, 26-29 сентября) / НАН Украины, Инт экономики пром.-сти; ред. кол.: Р.Н. Лепа (отв. ред.) и др. – Донецк, 2012. – С. 293–296.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті