Оцінка фінансового стану металургійних підприємств Придніпровського промислового району: статистичний аспект.

Автор(и)

  • A. Sydorova Донецький національний університет, м. Вінниця
  • A. Glushchenko Донецький національний університет, м. Вінниця

Ключові слова:

ступінь зносу основних засобів, оборотність, фінансова автономія, ліквідність, рентабельність продажів

Анотація

У статті проведений комплексний аналіз динаміки фінансових показників металургійних підприємств Придніпровського промислового району (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська обл.). Необхідність цього дослідження пов’язана з фрагментарною оцінкою діяльності металургійних компаній в інших наукових роботах. В ході дослідження розглянуті особливості політики металургійних комбінатів щодо оновлення основних засобів. На основі аналізу швидкості оборотності оборотних активів виявлено, що окремі підприємства проводять заходи щодо збільшення величини цього показника, в той час як Запоріжсталь фіксує зниження ділової активності, яке виражається в уповільненні оборотності дебіторської заборгованості та запасів. Скоригована тривалість оборотності оборотних активів дозволила встановити наявність значного відхилення між терміном завершення операційного циклу та терміном погашення кредиторської заборгованості, що свідчить про систематичні проблеми з оплатою постачань сировини. Аналіз підтвердив суттєві диспропорції в структурі капіталу підприємства, що збільшують ризик його банкрутства. Також доведено, що загальною рисою діяльності розглянутих металургійних підприємств є низька рентабельність продажів, пов’язана з несприятливою ринковою кон’юнктурою.

Біографії авторів

A. Sydorova, Донецький національний університет, м. Вінниця

д.е.н., проф., зав. кафедрою економічної статистики

A. Glushchenko, Донецький національний університет, м. Вінниця

аспірант кафедри економічної статистики

Посилання

Соціально-економічне районування України / М.І. Долішній, М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук, Л.Т. Шевчук. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 1997. – 50 с. – (Препринт / НАН України, Інститут регіональних досліджень; 1997).

Чмирьова Л.Ю. Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів / Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федя // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878

Кучабський О. Г. Макрорегіональний рівень у системі територіального управління України / О. Г. Кучабський // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 2. – С. 107-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Tpdu_2009_2_18.pdf

Семенча І.Є. Аналіз економічного стану Придніпровського регіону в сучасних умовах господарювання / І.А. Семенча // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2014. – Вип. 6. – Ч. 4. – С. 65-69.

Мазур А.Г. Проблематика економічного районування в сучасному регіональному вимірі / А.Г. Мазур // Зб. наук. пр. ВНАУ. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 2. – Т. 3. – С. 3-11.

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2010-2014 роках / Головне управління статистики у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/p/p11.htm

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2010-2014 роках / Головне управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/images/stories/2.1.7.1_pred_211015.pdf

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності за 2010-2014 роки / Головне управління статистики у Кіровоградській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kr.ukrstat.gov.ua/stat_inf_rik_nac_prom.htm#3

Васильцов Є.В. Фінансові аспекти продуктивності гірничо-металургійних підприємств України / Є.В. Васильцов // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 152-158.

Борисенко О.Є. Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України / О.Є. Борисенко // Економіка промисловості. – 2013. – №1-2. – С. 28-39.

Катаєв О.О. Досвід і перспективи енергозбереження ресурсномістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України / О.О. Катаєв // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 18-30.

Москаленко О.М. Інноваційна модернізація українських експортоорієнтованих промислових підприємств / О.М. Москаленко, А.А. Амбарцумян // Наука й економіка. – 2011. – С. 140-145.

Вартанова Е.В. Металлургические предприятия Украины: стратегический аспект развития // Е.В. Вартанова, Ю.Н. Шабанова // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 2. – С. 409-411.

Слюсаренко К.В. Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу / К.В. Слісаренко, І. Романюк // Наукові записки. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 19. – С. 214-219.

Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/05393043

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/24432974

Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/00191230

Презентация для инвесторов 2013 г. / Запорожсталь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zaporizhstal.com/media/cms_page_media/92/prezentaciya-dlyainvestorov-2013.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті