До питання визначення сутності економічного відтворення.

Автор(и)

  • A. Litvinov Одесский национальный экономический университет

Ключові слова:

відтворення, циклічність, відтворення основних фондів, відтворення основного капіталу, знос, відновлення

Анотація

У статті розглядається історична зміна уявлень людства щодо відтворювальних процесів. В результаті критичного аналізу класичних і сучасних підходів до визначення сутності економічного відтворення були виділені їх недоліки, основними з них є: використання у визначенні відтворення прив'язки до процесу виробництва; використання у визначенні відтворення різних цільових установок, пов'язаних з поліпшенням результатів діяльності підприємства або зі збільшенням обсягу та поліпшенням якості основних фондів; використання у визначенні відтворення конкретних видів дій з відтворення, окремих стадій відтворення, наприклад зносу; використання у визначенні відтворення прив'язки до вартісного і натурального відтворення. Після виділення недоліків було запропоновано авторський варіант визначення: під економічним відтворенням пропонується розуміти безперервний процес відновлення споживчих властивостей об'єкта дослідження. Перспективою подальших досліджень може бути аналіз сутності та складу циклу і стадій відтворення, класифікація відтворення залежно від масштабу і форми.

Біографія автора

A. Litvinov, Одесский национальный экономический университет

к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия

Посилання

Степаненко С. В. Підвищення ефективності процесів суспільного відтворення та використання національного багатства [Електронний ресурс] / С. В. Степаненко // Теорія та практика державного управління . - 2013. - Вип. 3. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Tpdu_2013_3_14.pdf

Сисмонди Симонд Ж. Новые начала политической экономии или О богатстве в его отношении к народонаселению. Том 1. – М.: Государственное Социально–Экономическое Издательство, 1936. – 386с.

Родбертус К. Сочинения. Выпуск 1. К освещению социального вопроса. Социальные письма к фон-Кирхману. Письмо второе и третье. Перевод с немецкого проф.М.Н.Соболева. – С.Петербург: Издание Н.Глаголева, 1904. – 302 с.

Жданова Л. Л. Технічний прогрес у теорії відтворення суспільного капіталу [Електронний ресурс] / Л. Л. Жданова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Технічний прогрес та ефективність виробництва . - 2013. - № 46. - С. 63-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcpitp_2013_46_9.pdf

Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.: В 39 т. Изд. 2-е. – Т. 23. – М.: Политиздат, 1968.

Севрюкова С. В. Актуальні питання відтворення людського капіталу домогосподарств регіонів України / С.В. Севрюкова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток.–Т.2. – С.358-370.

Мочерний С. Відтворення // Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – С. 223.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Борисов А. Б. Экономика предприятия. – СПб.: Питер, 2003 – 236 с.

Крыгина А. М. Концептуальные основы развития и трансформации конкурентоспособности организационных территориальновоспроизводственных систем в строительстве //Фундаментальные исследования. – 2013. – №. 10 ч 5. – С. 996-1000.

Кленін О. В. Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.06.01 / О. В. Кленін. – Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2006. – 20 с.

Кривенко К., Топішко І. Відтворення основних фондів // Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – С. 227.

Оваденко В.О. Підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України): Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.06.01 / В. О. Оваденко. – КНЕУ: 2005. – 18 с.

Кравчук Н. В. Трактування сутності поняття "відтворення засобів праці" для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Кравчук // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2014. - Вип. 2. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_2_17.pdf

Сазонов Р. В. Інноваційне відтворення основних фондів підприємств України [Електронний ресурс] / Р. В. Сазонов, О. В. Ширко, Т. М. Шпунт // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси . - 2014. - Вип. 11(2). - С. 322-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecnof_2014_11(2)__46.pdf

Швець Н.В. Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.06.01 / Н. В. Швець. – Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.

Котковський В. С. Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення на підприємствах залізорудної промисловості України: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / В. С. Котковський ; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 15 с.

Старицький Т. М. Раціональне відтворення основного капіталу в сільському господарстві: Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.07.02 / Т. М. Старицький. – Нац.наук. центр “ІАЕ” УААН. – К., 2006. – 22 с

Абалкин Л. И. Экономика предприятия. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 110 с.

Журавский Ю. А., Журавский М. Ю., Федоренчик Н. И. Изменение характера отношений по обновлению основного капитала фирмы в условиях развивающего рынка. Кемерово: Изд- во КузГТУ, 2006. 196 с.

Єфіменко Н. А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств / Н.А. Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №. 5. – С. 74-84.

Анісімова М. В. Відтворення основних засобів // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 / відпов. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 1-444.

Скворцов І. Б., Анісімова М. В., Швед Л. Р. Сутність і проблеми інноваційного відтворення основних засобів підприємства // Редакционная коллегия. – 2013. – С. 153.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті