Вплив запасів на фінансові результати підприємств України

Автор(и)

  • І.В. Заюков Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.1.2

Ключові слова:

запаси, структура, фінансові результати, модель, кореляційно-регресійний аналіз, система

Анотація

Ефективне використання запасів є важливою умовою забезпечення економічного розвитку підприємств. Акцентовано увагу на тому, що в основі управління запасами лежить фактор дуальності. Метою статті є дослідження впливу запасів на фінансові результати підприємств України, які отримали прибутки.
Проаналізовано динаміку обсягів сформованих запасів на підприємствах України та їх питому вагу в загальній структурі оборотних активів підприємств України в 2013–2022 роках. Здійснено аналіз обсягів чистого прибутку (збитку) підприємств України, обсягів фінансових результатів підприємств, які отримали прибуток та питомої ваги підприємств, які отримали прибуток в загальній структурі діючих підприємств в Україні в 2010–2022 роках. Побудовано лінійне рівняння регресії, яке характеризується статистичної надійністю та адекватністю. Дане рівняння засвідчує, що зазначений вплив є позитивним і прямо пропорційним. Відповідно до побудованого кореляційно-регресійного рівняння на фінансові результати підприємств України, які отримують прибутки позитивно впливають запаси. Зазначений вплив оцінюється в 58%. Побудоване лінійне рівняння регресії дозволило зробити висновок, що зростання запасів вітчизняних підприємств на 1% призводить до зростання їх прибутків на 0,38 тис. грн. Запропонована система управління запасами, яка складається із таких елементів: оптимізація структури запасів; мінімізація надлишкової кількості запасів; мінімізація складських площ під складання запасів; постачання запасів використовуючи логістичний метод «точно в термін»; недопущення браку та виробництва продукції, що не користується попитом на ринку; оптимізація та мінімізація витрат на управління запасами: витрати на постачання; витрати на підтримку виробництва; витрати на збут; витрати на інформатизацію.

Біографія автора

І.В. Заюков , Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування

Посилання

Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи : міжнародна колективна монографія / за ред. В.В. Небрата. Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2023. 571 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Reconstruction-for-development.pdf(дата звернення: 05.01.2024).

Кривешко О.В., Шпарик Я.Я., Мельник Н.В. Особливості управління запасами в кризових умовах. Ефективна економіка. 2022. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10301(дата звернення: 05.01.2024).

Степаненко О.І. Виробничі запаси: їх економічна природа та роль в господарській діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. Вип. 47. С. 108−114. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/47_2023ua/21.pdf(дата звернення: 05.01.2024).

Національне Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України (від 20.10.1999 № 246). URL: (дата звернення: 05.01.2024).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України (від 30.11.1999 № 29). URL:(дата звернення: 05.01.2024).

Сайт Державної служби статистики України. Активи. 2023. URL:(дата звернення: 05.01.2024).

Мелень О.В., Полтавець О.В. Фінансові результати діяльності підприємства: визначення, класифікація, управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2017. Вип. 46. URL:(дата звернення: 05.01.2024).

Фінансові результати: сутність та зміст, класифікація. URL:(дата звернення: 05.01.2024).

Сайт Державної служби статистики України. Чистий прибуток. 2023. URL:(дата звернення: 05.01.2024).

Опря А.Т. Статистика:навч. посібник. К: Центр учбової літератури, 2012.448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

Статті