Методологічні та практичні аспекти розробки моделі розрахунку повної вартості освітніх послуг

Автор(и)

  • Л. В. Юрчишена Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.12

Ключові слова:

концептуальні підходи; модель розрахунку; витрати на освіту; плата за навчання; вартість освітніх послуг; вища освіта; університет; ціна

Анотація

В статті запропоновано концептуальні підходи до визначення вартості освітніх послуг в закладах вищої освіти: перший – заснований на розподілі витрат університету на умовно-постійні і умовно-змінні; другий – ідентифікованої собівартості освітньої програми із врахуванням рівня освіти; третій – на підставі структури контингенту. Визначено драйвери, що впливають на вартість освітніх послуг, такі як: приведений контингент, норматив чисельності здобувачів у групі, кількість ставок ННП, середня заробітна плата та нарахування на неї. Для кожного підходу обґрунтовано модель розрахунку вартості освітніх послуг, визначено драйвери та методичний інструментарій розрахунку, основні переваги та недоліки застосування. Здійснено практичну апробацію всіх підходів для освітній програм бакалаврського і магістерського рівнів Донецького національного університету імені Василя Стуса, аргументовано особливості визначення вартості для кожного рівня, виявлено чинники, які впливають на рішення університетського менеджменту щодо цінової політики.

Біографія автора

Л. В. Юрчишена , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Коцкулич Т.Я. Калькулювання собівартості платних освітніх послуг у закладах вищої освіти як передумова формування економічно обґрунтованої вартості. Європейський вектор економічного розвитку. 2019. № 1 (26). С. 96–107.

Григораш О. В. Фінансові аспекти формування ринку освітніх послуг в Україні на прикладі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-воНаУОА, 2023. № 28 (56). С. 52–57.

Труніна І. М., Пряхіна К. А., Андрієнко М. С. Ціноутворення на ринку вищої освіти України. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9422 (дата звернення: 10.06.2023).

Костриченко В. М., Красовська Ю. В. Методичні особливості формування цін на платні послуги вищих навчальних закладів. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 525–530.

Жихарєва В. В., Познанська І. В., Баришнікова В. В. Методика аналізу беззбитковості освітніх послуг у маркетинговій діяльності університету. Modern Economics. 2020. № 23. С. 62-68. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-10.

Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни. Світ фінансів. 2007. Вип. 3 (12). С. 112–119.

Костенко І. С. Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні. Бизнес Информ. 2020. № 5 (508). С. 295-305.

Лопушняк Г. Концептуальні підходи до визначення вартості навчання у державному вищому навчальному закладі. Демократичне врядування: Науковий вісник. 2009. Вип. 3. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/jan/26541/lopushnak.pdf (дата звернення: 12.06.2023).

Матюх С. А., Лопатовський В. Г. Встановлення вартості навчання у вищих навчальних закладах на прикладі ВНЗ м. Хмельницького. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2017. Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). С. 79–87.

Юрчишена Л. В. Концептуальні підходи до моделі розрахунку вартості освітніх послуг закладів вищої освіти. «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів: країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога»: зб. наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНЕУ. 2023 р. c. 256–259.

Постанова КМУ від 03.03.2020 р №191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.06.2023).

Мінімальна вартість контрактного навчання у 2020-2021 році. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/minimalna-vartist-kontraktnogo-navchannya-2020 (дата звернення: 10.06.2023).

Постанова КМУ від 27.12.2022 № 1441 «Про зупинення в 2023 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1441-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті