№ 2(34) (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Статті

K.S. Bezgin
PDF
5-19
V. Diatlova, I. Petryk
PDF
20-27
M. Savchenko, Yu. Solonenko
PDF
28-36
A.V. Sydorova, V.A. Hontjuk
PDF
37-45
L. Horoshkova, Ie. Khlobystov, V. Trofymchuk
PDF
46-55
M.O. Krymova
PDF
56-64
H. Ryzhkova, E. Judina
PDF
65-74
L.L. Hevlych, M.V. Babiy
PDF
75-82
Yu. Kosteniuk, I. Kryzhanivska
83-92
H. Bei, H. Sereda
PDF
93-101