№ 1(29) (2018)

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Статті

A. M. Kolot, O.O. Herasymenko
PDF
6-23
V.M. Kravchenko, I.G. Syvytska, D.G. Telenkova
PDF
24-33
O.Yu. Berezina
34-42
O.Yu. Boienko
PDF
43-51
N.I. Volkova, A.A. Kunkel
PDF
52-63
L.L. Gevlych, Yа.M. Vasylieva
PDF
64-74
Yе.О. Donin
PDF
75-85
K.A. Mammadov
PDF
86-96
A. Maniatovska, V. Volkova
97-103
O. O. Rudenok, V. V. Volkova
PDF
104-111
K.S. Bezgin
112-122
Yu.B. Bahliuk, O.V. Stupina
123-131
I.V. Panchenko, N.S. Yakymova
PDF
132-139