Підходи до формування інтегрального показника фінансової стійкості університету на основі узагальненої функції бажаності Харрінгтона

Автор(и)

  • В.І. Матвійчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.С. Акопян Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.6

Ключові слова:

фінансова стійкість університету; інтегральний показник фінансової стійкості; узагальнена функція бажаності Харрінгтона; бюджетне фінансування; механізм забезпечення фінансової стійкості; коефіцієнт автономії; коефіцієнт маневреності власного капіталу

Анотація

Визначено поняття фінансової стійкості державних університетів та ключові фактори впливу. Акцентовано увагу на необхідності проведення постійного моніторингу рівня фінансової стійкості на основі показників фінансово-економічної діяльності закладів через низький рівень державного фінансування університетів в Україні.
Запропоновано концепцію механізму забезпечення фінансової стійкості університету. Проаналізовано рівень фінансової стійкості шести закладів вищої освіти в Україні за допомогою інтегрального показника, що визначається на основі узагальненої функції бажаності Харрінгтона. За результатами аналізу зроблено висновки щодо доцільності використання інтегрального показника та врахування результатів розрахунку при прийнятті управлінських рішень щодо утримання чи покращення рівня фінансової стійкості університету

Біографія автора

В.І. Матвійчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017. № 2145-VII. Дата оновлення: 24.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.08.2020).

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / С. Квіт та ін. ; за заг. ред. С. Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.

Estermann T., Pruvot B. Financially Sustainable Universities II. European universities diversifying income streams. Brussels : EUA publications, 2011. 96 р.

Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період : монографія. Київ : Міленіум, 2006. 506 с.

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності: дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Національний університет «Острозька академія». Острог, 2014. 360 с.

Jean-François, E. Financial sustainability for nonprofit organizations, Springer Publishing Company. 2014. 384 p.

Бенедик Ю.Ю. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Наукові записки. Серія «Економіка». 2010. Випуск 13. С. 91-99.

Акопян А.С., Матвійчук В.І. Фактори, що впливають на фінансову стійкість університетів в Україні. Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : Праці ХX Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Вінниця, 23-24 квітня 2020 р.). Том 1. Вінниця, 2020. С. 334-336.

Любенко Н.М., Герасименко Є.С. Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6 (157). С. 128-132.

Кальченко О. Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. №2 (6). С. 320-326.

Гринь А.М., Баитов А.С. Анализ финансовой устойчивости государственного вуза. Аваль. Экономика. 2015. №2. С. 54-59.

Пахомова Е.А., Иванчина В.В. Анализ финансовой устойчивости вуза с использованием методов теории нечетких множеств (на примере университета «Дубна»). Реформа высшего образования. Экономический анализ: Теория и практика. №14 (143). 2009. С. 42-51.

Городня Т.А., Кузик Т.А. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.16. С. 191-196.

Акопян А.С., Матвійчук В.І. Методологічний підхід до оцінки показників фінансової стійкості державного закладу вищої освіти. Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права : збірник тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції (м. Полтава, 18 червня 2020 р.), м. Полтава, 2020. Ч. 4. С. 23-26.

Доступ до публічної інформації. Донецький національний університет імені Василя Стуса : веб-сайт. URL: https://www.donnu.edu.ua/uk/dostup-dopublichnoyi-informatsiyi (дата звернення: 05.09.2020).

Фінансова звітність. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: веб-сайт. URL: http://www.univ.kiev.ua/ua/official (дата звернення: 05.09.2020).

Фінансова звітність. Львівський національний університет імені Івана Франка : веб-сайт. URL: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/financial-information/reports (дата звернення: 05.09.2020).

Фінансова звітність. Криворізький національний університет : веб-сайт. URL: http://www.knu.edu.ua/finansova (дата звернення: 05.09.2020).

Фінансова звітність. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : веб-сайт. URL: https://kpi.ua/budget (дата звернення: 05.09.2020).

Фінансова звітність. Державний університет «Житомирська політехніка»: вебсайт. URL: https://ztu.edu.ua/ua/common/other-information.php (дата звернення: 05.09.2020).

Шийко В.І. Вдосконалення методики оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики. Ефективна економіка. 2018. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/78.pdf (дата звернення: 15.09.2020).

Мирончук В.М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_32 (дата звернення: 15.09.2020).

Лютик Т.В. Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-4/09.pdf (дата звернення: 15.09.2020).

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 №982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/982-2018-п (дата звернення: 02.10.2020).

Розподіл закладів вищої освіти за ступенями ризику. Державна служба якості освіти України : веб-сайт. URL: http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1349-derzhavnasluzhba-yakosti-osvity-ukrayiny-rozpodil-zakladiv-vyshchoyi-osvity-za-stupenya my-ryzyku (дата звернення: 02.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті