Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві

Автор(и)

  • Л. М. Сакун Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Л. В. Сухомлин Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Л. В. Різніченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Б. О. Вєлькін Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.7

Ключові слова:

управління змінами; стратегічні зміни; реінжиніринг бізнеспроцесів; алгоритм реінжинірингу підприємства; модель бізнес-процесів вищого рівня

Анотація

В умовах посткризового функціонування перед підприємствами постає завдання забезпечення стійкості розвитку, що можливо завдяки формуванню ефективного механізму управління змінами на підприємстві. Реінжиніринг являє собою сукупність засобів, заходів і методів, у тому числі відповідних інформаційних технологій, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства. Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів як інноваційного методу управління стратегічними змінами є безперечно актуальним в умовах діяльності вітчизняних підприємств в нестабільних ринкових умовах.
Основним методом вирішення проблеми виступає впровадження ефективних заходів управління стратегічними змінами з метою отримання позитивного економічного й соціального ефекту від перепроектування бізнес-процесів на прикладі АТ «АвтоКрАЗ».
Метою роботи є дослідження реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління стратегічними змінами, що дозволить забезпечити якісно новий рівень показників ефективності роботи підприємства у посткризовий період його функціонування.
У науковій статті розроблено механізм управління адаптаційними змінами. Запропоновано алгоритм реінжинірингу підприємства. Сформульовано переваги за використання інструментів реінжинірингу, засоби їх втілення. Впроваджено організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Розглянуто модель бізнес-процесів вищого рівня для умов функціонування АТ «АвтоКрАЗ».
Методологічним підґрунтям наукового дослідження є сучасні методу наукових досліджень, серед яких: логічний, діалектичний, метод узагальнення, комплексного і системного підходів – для вдосконалення понятійного апарату дослідження; економікостатистичного аналізу – для визначення аналізу сучасного стану діяльності промислових підприємств; методи порівняння, аналізу та синтезу – для аналізу особливостей досвіду впровадження реінжинірингу в передових організаціях; методи комплексного підходу – для обґрунтування положень вітчизняного реформування економіко-правових механізмів роботи виробничих підприємств.
Запропоновано впровадження структурних змін у напрямі спрощення ієрархії, децентралізація управління, використання адаптивних структур, покращення вертикальної і горизонтальної координації діяльності, формування нової команди фахівців із управління змінами, реалізації заходів з подолання кризи та забезпечення розвитку, підтримки раціоналізаторства, винахідництва, енергозбереження.
Запроваджено методику SWOT–аналізу реінжинірингу бізнес-процесів виробничої сфери автомобілебудівного підприємства на прикладі АТ «АвтоКрАЗ» та його конкурентів.

Біографії авторів

Л. М. Сакун , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Л. В. Сухомлин , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Л. В. Різніченко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

викладач кафедри менеджменту

Посилання

Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов; пер. с англ.; под ред. Н.Д. Эриашвили. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997.224 с.

Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія. Донецьк, 2005. 195 с.

Камерон Э., Грин М. Управление измениями: модели, инструменты и технологи организационных изменений; пер. с англ. Москва: Добрая книга, 2006. 358 с.

Коэн Д.С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании; пер. с анг. Москва: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2007. 320 с.

Бондаренко И.В. Реинжиниринг бизнес–процессов – переосмысление бизнеса URL:: http://interim–management.com.ua/reenginering.html (дата звернення: 03.08.2020)

Железко Б.А., Ермакова Т.А., Володько Л.П. Реинжиниринг бизнес-процессов. Минск: Мисанта, 2006. 216 с.

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СанкПетербург: Питер, 2007. 496 с.

Восемь видов потерь, являющихся препятствием повышению эффективности. URL: http://www.leanforum.ru/library/r11/355.html (дата звернення: 03.08.2020)

Производственная система и потери. URL: http://www.leanforum.ru/library/r22/1775.html (дата звернення: 03.08.2020)

Андерсен Б. Бизнес процессы. Инструменты совершенствования. Москва: РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Номер

Розділ

Статті