Формування та реалізація трудового потенціалу регіонів та громад як основа забезпечення їх сталого розвитку

Автор(и)

  • Л. С. Лісогор Національний інститут стратегічних досліджень
  • В. В. Нестеренко Національний інститут стратегічних досліджень

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.2.2

Ключові слова:

трудовий потенціал; ринок праці; професійно-технічна освіта; соціально-демографічний потенціал; державно-приватне партнерство; підприємництво; управління; громади

Анотація

У статті розглянуто проблеми та чинники впливу на розвиток трудового потенціалу на регіональному та місцевому рівнях. Метою дослідження є визначення специфіки формування та реалізації трудового потенціалу на рівні регіонів / громад в умовах децентралізації; обґрунтування напрямів покращення якості трудового потенціалу у посткризових умовах. Предметом дослідження є чинники впливу на формування та реалізацію трудового потенціалу на рівні регіону / громади. Систематизовано демографічні, економічні, соціальні, інституціональні та інфраструктурні чинники впливу на формування та реалізацію трудового потенціалу на національному, регіональному та місцевому рівнях. Доведено, що формування та реалізація трудового потенціалу на національному, регіональному та місцевому рівнях залежить від взаємоузгодженості потреб та інтересів різних суб’єктів. Обґрунтовано, що збалансованість потреб та інтересів населення регіону / громади залежить від розвиненості державно-приватного партнерства. Визначено, що негативний вплив демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу у кризових умовах проявляється через погіршення якості соціально-демографічного потенціалу регіонів. Показано взаємозв’язок між обсягами валової доданої вартості, рівнями зайнятості та кількістю вакансій на регіональному рівні. Рекомендовано для покращення якості демографічного компоненту трудового потенціалу регіону / громади розбудову інфраструктури закладів охорони здоров’я, покращення якості робочих місць. Запропоновано напрямки стимулювання роботодавців до створення робочих місць з більш високою якістю зайнятості, шляхи активізації підприємницьких ініціатив, спрямованих на покращення якості інфраструктури громад, розвиток державноприватного партнерства у сфері професійної освіти. У якості перспектив подальших досліджень визначено оцінювання можливостей удосконалення регулювання розвитку трудового потенціалу в умовах децентралізації. Отримані результати можуть бути використані при розробленні стратегій регіонального розвитку. У ході підготовки статті використовувалися загальнонаукові методи дослідження: порівняння, спостереження для вивчення взаємозв’язків об’єктів; аналіз і синтез; системний підхід для визначення закономірностей і тенденцій розвитку об’єктів дослідження.

Біографії авторів

Л. С. Лісогор , Національний інститут стратегічних досліджень

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, сектор регіональних стратегій центру регіональних досліджень

В. В. Нестеренко , Національний інститут стратегічних досліджень

головний науковий консультант, сектор регіональних стратегій центру регіональних досліджень

Посилання

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. – Київ: НІСД, 2020. ‒ 160 с.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.

Статистичний збірник «Природний рух населення України за 2019 рік». [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_prn_2019.xlsx

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт у 2018 році». [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/04/zb_vrp_2018.zip

Рівні зайнятості населення по регіонах України за 2019 рік. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/rp/rp_reg/reg_u/rzn_2019_u.xls

Професійний склад безробітних та вакансій у 2019 році. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / https://www.dcz.gov.ua/analitics/69

Середньомісячна заробітна плата за регіонами у 2019 році. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_p/reg_zpp_u/arh_rzpp_u.html

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійнотехнічна) освіта» на період до 2027 року» № 419-р від 12 червня 2019 р. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

Статті