Вплив структурованої моделі потенціалу підприємства на оцінку його конкурентоспроможності.

Автор(и)

  • A. Sinichenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. Hutsuliak Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.11

Ключові слова:

конкурентоспроможність, підприємство, методика оцінки, потенціал, показники конкурентоспроможності

Анотація

У статті доведено значимість взаємодії можливостей підприємства та структуризації його потенціалу; розкрито зміст та послідовність проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі комплексного дослідження його потенціалу; виокремлено часткові показники конкурентоспроможності підприємства, що характеризують величину потенціалу підприємства; запропоновано науковометодичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі результатів дослідження його потенціалу, сутність якого полягаю у виокремленні етапної схеми проведення процедури оцінювання, яка передбачає визначення структури потенціалу підприємства, наукове обґрунтування системи часткових показників конкурентоспроможності, вибір бази порівняння та стандартизацію часткових показників конкурентоспроможності, побудову узагальнюючих показників рівня конкурентоспроможності за кожним з елементів потенціалу підприємства, розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого визначається конкурентна позиція підприємства.

Біографії авторів

A. Sinichenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ст.викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

N. Hutsuliak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ст.викладач кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Белецкая И.И. Конкурентоспособность в ее современной трактовке / И.И. Белецкая // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10(40). – С. 81-88.

Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентним потенціалом підприємства / Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – Вип. 15, т. 2. – С. 8-15.

Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [монографія] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008.- 352 с.

Григорьева М.С. Методы оценки конкурентоспособности предприятия // М.С. Григорьева // Конкурентоспособность экономики России: проблемы и пути повышения. – 2012. – Вып. 12. – С. 66-70.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства таксономічним методом / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Теоретичні і прикладні проблеми моделювання стійкого розвитку економічних систем: монографія / За ред. Т.В. Орєхової. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 223-228.

Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія / В.А. Павлова [та ін.]. – Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства на основі використання вітчизняних і міжнародних стандартів якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Королёв В.А. Измерение конкурентоспособности компании предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.certicom.kiev.ua/ Concurentos.html>.

Бакунов О.О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства: монографія / О.О. Бакунов, Є.М. Смирнов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 208 с.

Бакунов О.О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства: монографія / О.О. Бакунов, Є.М. Смирнов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 208 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта; с пол. В.В. Иванова. – М.: Финансы и Статистика, 1989. – 174 с.

Афоничкин А.И. Управленческие решения в экономических системах: [учебник для вузов] / А.И. Афоничкин, Д.Г. Михаленко. – СПб.: «Питер», 2009. – 480 с.

Янковой О.Г. Теоритчні основи багатовимірного статистичного аналізу конкурентоспроможності продукції / О.Г. Янковой, О.Б. Чернишова // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип. 23, т.2. – С. 272-278.

Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства / А. Воронкова // Економіст. – 2007. – №8. – С. 14-17.

Управление развитием предприятия : актуальные концепты и механизмы изменений : монография / под общ.ред. А. А. Бакунова; Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – Краматорск : «Каштан», 2015. – 352 с.

Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности предприятия [Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и практика. — 2014.— № 13. - С. 59–63.

Лукашова М.А. Оценка конкурентоспособности предприятия торговли на основе комплексного подхода / М.А. Лукашова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. стат. – 2019. – №8. – С.38-42.

Лазаренко А.А. Методы оценки конкурентоспособности / А. А. Лазаренко // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 374-377.

Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст]: Навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с. - ISBN 966–574–519–0.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті