Вдосконалення системи стратегічного управління підприємством на засадах територіального маркетингу.

Автор(и)

  • А. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Tytarenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.9

Ключові слова:

стратегічне управління, територіальний маркетинг, стратегія регіонального розвитку, економічне районування, старопромислові, депресивні регіони, локомотиви зростання, технологічні уклади

Анотація

Розглянуто передумови розвитку стратегічного управління на промислових підприємствах України, визначено необхідність виправлення нерівномірності територіального розміщення виробництва, обумовленого наявністю старопромислових, депресивних, аграрних регіонів в країні. Проведено аналіз літературних джерел з питань стратегічного управління підприємствами, розвитку територіального маркетингу, його застосування в теорії та практиці регіонального розвитку.

Визначено проблему масштабованості на підприємствах, що намагаються охопити країну на національному рівні, коли рядові працівники працюють понаднормово, вже досягли межи, коли розширення штату не відповідає потребам ефективності бізнесу. На засадах територіального маркетингу розглянуто підхід до застосування економічного районування в системі їх стратегічного управління.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення методів стратегічного управління промисловими підприємствами на засадах територіального маркетингу.

Визначено, що територіальний маркетинг має універсальне трактування, тому що сприяє розвитку промисловості, і регіон є місцем походження продукту, а промислові підприємства виступають не тільки як джерело створення нових робочих місць, а й як активний суб’єкт державно-приватного партнерства, визнаний елемент «Стратегії регіонального розвитку та територіального маркетингу» певних областей України, «локомотив регіонального зростання», що впроваджує у виробництво високі технології, «витягує» регіональну економіку до сталого розвитку.

Сформувано систему стратегічного управління підприємством на засадах територіального маркетингу, наведено можливості для підвищення ефективності його роботи. Завдяки можливостям організаційних змін були виявлені джерела покращення рівню сервісу із невеликими витратами. Також знайдені можливості виходу та закріплення на регіональних ринках, завдяки визначенню економічних можливостей регіонів із використанням інструментів комплексу територіального маркетингу.

Розподіл зон відповідальності регіональних менеджерів може відбуватись на підставі розподілу клієнтів за територіальною ознакою навколо Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Полтавської, Львівської, Одеської, Запорізької областей (мають ознаку «Важливий +») шляхом балансування між ними й іншими областями з групи «Важливий –».

Завдяки можливостям організаційного проектування на засадах територіального маркетингу було запропоновано модель регіонального розвитку вітчизняних підприємств, визначено цільові сегменти ринку, можливості виходу та закріплення на регіональних ринках, завдяки локалізації комплексу маркетингу та підвищенню якості роботи менеджерів.

Біографії авторів

А. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

O. Tytarenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр освітньої програми «Маркетинг»

O. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Старостіна А.О., Мартов С.Є. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні // Маркетинг в Україні. - 2004. - №3. - С.55-57.

Морохова В.М., Буняк Н.М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації: монографія. – Луцьк, 2007.

Сачук Т.В. К вопросу о сущности территориального маркетинга /Т.В.Сачук // Проблемы современной экономики. – 2006. - №1. – С. 15-17.

Пастернак О. І. Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення : монографія / О. І. Пастернак; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 200 с.

Кадышев Е. Н., Ергунова О. Т. Региональный маркетинг: теория и практика: монография. Чебоксары, «Новое время», 2011. 188 с.

Качагин, Е. А. Маркетинг территорий / Е. А. Качагин, А. Ю. Мартынова. –. Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 127 с.

Семеркова Л.Н., Улицкая Н.Ю. Маркетинг территорий: учебник для магистров направления 21.04.02. «Землеустройство и кадастры». М.: , 2017. — 230 c.

Разработка приоритетных направлений развития регионов: теоретический и прикладной аспекты: [монография] / В. В. Кислицына, Л. С. Чеглакова, А. Н. Чикишева. - Киров : ВятГУ, 2017. - 246 с.

Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник. / За ред. В.Ф. Семенова –Одеса, 2011. - 225 с.

Таранич А.В., Кузнецов В.Г. Особенности и перспективы развития стратегического маркетинга отечественных предприятий // Маркетинг и логистика в управлении коммерческой деятельностью предприятий: отраслевой и региональный аспекты: монография / под общ. ред. М.И. Белявцева, С.И. Гриценко. — Донецк, ДонНУ, 2012. — 524 с. — С. 316-341.

Таранич А.В., Кузнецов В.Г. Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона//Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 3(33). – Донецьк: ДЕГІ, 2010. – 263 с. С. 43-47.

Таранич А.В., Косарев С.В., Бабенко М.В. Становление территориального маркетинга в Украине // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницьк, ХНУ, 2010. — №4. — Т.1. — 395с. С. 146-148.

Макогон Ю.В., Хаджинов И.В., Таранич А.В. Донецкая область как фабрика инноваций в контексте становления стратегии ее регионального развития и территориального маркетинга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницьк, ХНУ, 2011. — №6. — Т.4. — 328с. С. 186-190.

Таранич А.В. Стратегія територіального маркетингу старопромислових регіонів України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013.– Т.1– 410 с.. – С. 350-353.

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – 2-е изд., дополн. / А.П. Панкрухин. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.02.2020). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті