Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств.

Автор(и)

  • L. Hevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • I. Hevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.5

Ключові слова:

фінансова звітність, управлінська звітність, звіт про управління, принципи, регламентація, користувачі, маркери

Анотація

Виявлення взаємозв’язку інформації фінансової та управлінської звітності, місця кожної з них у процесі прийняття управлінських рішень зовнішніми та внутрішніми користувачами є важливим методологічним обліковим завданням та водночас практичним завданням менеджменту. Наразі у зв’язку із впровадженням звіту про управління це завдання стало особливо актуальним. Дослідженню теоретичних засад формування управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання присвячені праці багатьох науковців. Дослідники розглядали місце управлінської звітності у системі внутрішнього контролю, її концепцію, архітектоніку, класифікацію, принципи та процес формування. У той же час поза розглядом залишилися питання інтеграції даних фінансової та управлінської звітності, місця останньої в рамках етапів облікового циклу суб’єкта господарювання, що з огляду на єдність вихідних даних для прийняття управлінських рішень є важливими практичними завданнями та потребують додаткового дослідження. Мета статті полягає у виявленні маркерів ідентифікації фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання задля оптимізації процесу прийняття управлінських рішень на її основі. За результатами проведеного критичного аналізу дефініції «управлінська звітність» у науковій дискусії виявлені ракурси дослідження даного поняття, запропоноване авторське трактування та ідентифіковані характерні визначальні риси (особливості) видів звітності, що можуть доповнюватися і деталізуватися виходячи із поставлених перед менеджментом завдань. Дані риси (маркери) використані для характеристики фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання. Застосування зазначених маркерів здатне підвищити якість процесу розробки та використання управлінської звітності за рахунок зняття невластивих даній звітності функцій. У роботі також узагальнені рекомендації Міністерства фінансів України щодо структури та змісту звіту про управління, надана його характеристика щодо відношення до видів звітності. За результатами дослідження зроблені висновки, визначені напрями подальших пошуків.

Біографії авторів

L. Hevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

I. Hevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Шепель Т. П. Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 31-34.

Воронко Р. Управлінська звітність в системі внутрішнього контролю. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. 2016. Вип. 3. С. 85-96.

Кузнецова С. А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1. С. 270-279.

Нагірська К. Є. Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. №1 (56). С. 78-86.

Ходзицька В. В. Архітектоніка управлінської звітності виробничих підприємств: методичні підходи. Фінанси, облік і аудит. 2016. Випуск 1 (29). С. 251-262.

Карпенко О. В., Любимов М. О. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7021/1/22.pdf.

Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4169-gladij-i-o-upravlinska-zvitnist-pidpriemstva-printsipi-formuvannya.

Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування. БІЗНЕСІНФОРМ. 2014. № 7. С. 325-331.

Лищенко О. Г., Козік А. Ю. Алгоритм підготовки управлінської звітності. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 6 (87). С. 48-51.

Матюха М. М. Організаційні підходи формування управлінської звітності. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2012. Вип. 9(2). С. 354-362

Скрипник М. І., Григоревська О. О. Бухгалтерська управлінська звітність: критичний аналіз порядку складання й особливостей практичного застосування. Інтелект ХХІ. 2016. № 5. С. 11-115.

Ясінська А. І., Демків Н. І. Методика формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2017. № 862. С. 305-312.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV за станом на 22.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#n2.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 за станом на 22.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Осадча Г., Синявська Ю. Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Випуск 6 (49). С. 223-227.

Позов А. Х. Характеристики фінансової та управлінської звітності. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1523.

Пінчук Т. А., Шрам Т. В., Ісакова В.Є. Теоретичні аспекти складання управлінської звітності. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 4. С. 347-351.

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 за станом на 22.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п.

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982 за станом на 22.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті