Управління екологічними ризиками в стратегії розвитку промислових підприємств.

Автор(и)

  • M. Bieloborodova НТУ «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.4

Ключові слова:

екологічний ризик, стратегія розвитку, екологічна модернізація, інструменти екологічного управління, екологічна відповідальність, оцінка впливу на довкілля, екологічний аудит

Анотація

В статті розглянуто місце та значення управління екологічними ризиками при формуванні та реалізації стратегії розвитку підприємств промисловості. Проаналізовано вітчизняні підходи до оцінювання екологічних ризиків, на основі чого виявлено, що наявні методики управління екологічними ризиками на промислових підприємств недостатньо враховують завдання стратегічного планування екологічної модернізації. Метою дослідження є визначення особливостей екологічної стратегії розвитку промислових підприємств в рамках превентивного підходу до здійснення господарської діяльності із врахуванням управління екологічними ризиками. Із застосуванням методу теоретичного узагальнення та абстракції запропоновано класифікацію стратегій розвитку із врахуванням екологічних факторів діяльності промислових підприємств. Обґрунтовано значення оцінювання екологічних ризиків при стратегічному плануванні діяльності промислових підприємств із застосуванням логіко-аналітичних методів. Сформульовано основні вимоги до методики оцінювання екологічних ризиків, на основі чого наведено основні інструменти для аналізу і управління екологічними ризиками. Удосконалено наукові засади вибору екологічної стратегії розвитку промислових підприємств, що передбачає врахування наявних екологічних ризиків та екологічних умов проживання населення в містах їхнього розташування. Окрім цього, визначено основні групи чинників зміни підходу до господарювання в рамках екологічної модернізації, до яких віднесено жорсткість екологічних вимог з боку зовнішніх зацікавлених сторін, орієнтація на посилення екологічних конкурентних переваг, міжнародне та вітчизняне екологічне законодавство, освоєння інструментів формування і реалізації екологічної стратегії і політики, впровадження підходів до адаптації поточної діяльності відповідно до стратегічних і тактичних екологічних цілей. Проведені дослідження створюють підґрунтя для подальшого удосконалення методології оцінювання екологічних ризиків промислових підприємств, її реалізації в системі управління екологічними ризиками при здійсненні підприємствами власної економічної діяльності.

Біографія автора

M. Bieloborodova, НТУ «Дніпровська політехніка»

к.е.н., асистент кафедри туризму та економіки підприємства

Посилання

Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія / В.М. Шаповал. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 357 с.

Огородникова Н.Л. В.В. Инструменты механизма стимулирования корпоративной социальной ответственности в системе управления деятельностью предприятия / Н. Л. Огородникова // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 1 (21). — С. 114-118.

Глобальний Договір ООН [Електронний ресурс] /Guide to Corporate Sustainability // United Nations Global compact - Режим доступу: www.unglobalcompact.org.

Berezhna M. Business environmental responsibility within the system of economic and social categories / V. Shapoval, M. Berezhna// Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – JournalL´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 6. – P.160–164.

Грішнова О. А. Екологічний вектор соціальної відповідальності / О. А. Грішнова, В. П. Думанська // Экономика и управление. – 2011. – № 3. – C. 32-41.

Des Jardins J. Corporate Environmental Responsibility / D.J. Jardins //Journal of Business Ethics - Vol. 17, no. 8 - 2013 - pp. 825-838.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін..; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота// – К.: КНЕУ, 2012. – 501 с.

Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії/Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко// Актуальні проблеми економіки, Випуск 11 – Національна академія управління, 2016 – С.278-290

Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни/В.В. Огородник// Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання, випуск 7// гол. ред. Стройко Т.В. – М.: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 612-615. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/132.pdf

Ореховский А.И. Философия ответственности. Методологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты /А.И. Ореховский - М, «ТД Алгоритм», 2015 - 288 с.

Бережна М.В. Аналіз механізму державного регулювання екологічної відповідальності підприємств/ Бережна М.В. // Науковий вісник херсонського державного університету, Випуск 6, частина 2 / гол. ред. К.С. Шапошников – Х.: Херсонський державний університет, 2014. – С. 94-97.

Дудкін О.В. Організаційно–економічні основи розвитку соціальної відповідальності промислових підприємств : дис... канд. экон. наук // Суми. Сумський державний університет. 2011. С. 158–166.

Тульчинский Г.Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и оценка эффективности. Учебное пособие / Г.Л. Тульчинский. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». 2012. - 236 с.

Смоленніков Д. О. Науково-методичний підхід до оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики / Д. О. Смоленніков // Причорноморські економічні студії. – Одеса, 2016. – № 12-2. – С. 79–84.

Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием [Текст]: монография/ А.А. Садеков// ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского.-Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004.-224c.

Басанцов І. В. Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні питання та напрями удосконалення / І. В. Басанцов, О. С. Пантелейчук1// Вісник Сумського державного університету. – Серія "Економіка". – 2009. – С. 25–30.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. /Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov-.ua/laws/show/2059-19

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» редакція від 12.04.2018 р. /Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.04.2018 р. /Верховна Рада України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.-ua/laws/show/2354-19

Харічков C.К. Концептуальні засади управління ефективністю виробничої діяльності підприємства [Електронний ресурс] / С.К. Харічков, С.В. Бендас // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 11-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html 6.

Колісник З. Б. Вплив екологічної відповідальності на економічні результати діяльності лісопромислового сектора / З. Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.10. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.

Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 р. /Верховна Рада України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.-ua/laws/show/2354-19

Сталинская Е.В. Оценка устойчивости развития металлургических предприятий / Е.В. Сталинская // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. XIII. – C. 363-370. – (Серія «Економіка»; вип. 218).

Потравный И.М., Сидорчук В.Л., Гусева О.В. Индикаторы качества окружающей среды в системе управления эколого-экономическими рисками // Экономика природопользования. 2001. № 3. С. 72 – 82

Searcy C. Designing Corporate Sustainable Dvelopment Indicators: Reflection on a Process / C. Searcy, S. Karapetrovic, D. McCartney // Environmental Quality Management. – 2009. - №11. – P. 31-42

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті