Економічний вплив смарт-спеціалізації регіонів на ділове середовище України.

Автор(и)

  • A.S. Pavlovska Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.1.1

Ключові слова:

смарт-спеціалізація, економічний вплив, ділове середовище регіону, інновація, регіональний розвиток

Анотація

У статті окреслена та вмотивована ключова роль смарт-спеціалізації в формуванні ефективного ділового середовища регіонів на засадах інноваційного розвитку. Розглянуті наукові підходи до процесів впровадження інновацій в економіку регіонів. Аргументовано, що важливу роль в процесі розвитку регіонів відіграють, крім бізнесу, два елементи, що знаходяться поза ринкового сектора: уряд і сфера науки, які є компонентами ділового середовища регіону. Виокремлено п`ять визначальних перешкод, що ускладнюють процес смарт-спецаілізації на шляху інноваційного розвитку ділового середовища регіонів України: це класичний опір інноваціям, характерна непередбачуваність результатів вкладень в наукові розробки, жорсткі умови оподаткування, неефективна державна та регіональна політика підтримки інновацій, відторгнення (виключенням є лише сфера ІТ-технологій) інститутів бізнес-інкубування, бізнес-акселераторів, технологічних платформ та кластерних принципів розвитку. Сформовано бачення зони ефективних інновацій на засадах смарт-спеціалізації регіонів.

Біографія автора

A.S. Pavlovska, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Посилання

Угода про асоціацію України з ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

Schumpeter J.A. The business cycle. New Jork: McGraw-Hill, 1939. P. 10.

Кондратьев Н. Д.Проблемы экономической динамики / Редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. М.: Экономика, 1989. - 562с..

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 4. –. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.

Управління інноваціями: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 280 с. : іл. — Режим доступу: . — Бібліогр.: с. 251—255 (50 назв). — ISBN 978-617-607-769-5.

Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства / Пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 432с. — ISBN 978-5-93255-376-3(The Microtheory of Innovative Entrepreneurship, 2010).

Arrow К. J. Public investment, the rate of return, and optimal fiscal policy, 1970; Patents and Productivity. Chicago. 1984.

А. Гриценко "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // https://dt.ua/macrolevel/ukrayinske-ekonomichne-divo-abo-kudi-vedut-reformi-_.html.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид., перероб. i доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с.

Ford, My Life and Work, 24; Edward A. Guest "Henry Ford Talks About His Mother, " American Magazine, July, 1923, 11-15, P. 116—120.

Max Weber; Richard Swedberg (1999). Essays in economic sociology. Princeton University Press. p. 22. ISBN 978-0-691-00906-3.

Denison E.F. Estimates of Productivity Changes by Industry: An Evaluation and an Alternative. — Brookings Institution, 1989.

Захарова О. В. Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань / О. В. Захарова, Н. О. Подлужна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2016. - № 2. - С. 57-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_11.

The Global Competitiveness Index 2015-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015.

Офіційний сайт державного комітету статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті