Стратегічний розвиток підприємства в умовах глобальної конкуренції.

Автор(и)

  • A. Hladkova ДонНУ імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.19

Ключові слова:

стратегічне управління підприємством, стратегічний розвиток підприємства, концептуальна модель, модель стратегічного управління, глобальна конкуренція

Анотація

У статті проаналізовані підходи науковців до визначення сутності стратегічного управління підприємством, розглянуті еволюція та розвиток управлінських концепцій, проаналізована послідовність етапів стратегічного управління підприємством, що є актуальними питаннями сьогодення. В результаті дослідження виявлений новий етап розвитку управлінських концепцій – стратегічний розвиток підприємства, який базується на успішному стратегічному управлінні і дозволяє вивести інноваційний продукт на ринок, забезпечивши лідерство за собою в умовах глобальної конкуренції, або створити нову ринкову нішу, галузь, тощо. Відповідно до нового етапу була створена концептуальна модель стратегічного розвитку підприємства, яка допоможе отримати результати в умовах глобальної конкуренції.

Біографія автора

A. Hladkova, ДонНУ імені Василя Стуса

аспірантка, керівник відділу управління торговим простором в сфері FMCG компанії «Мережа-Сервіс Львів»

Посилання

А. Файоль, Г. Змерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. Управление – это наука и искусство. – М., 1992. – 351 с.

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі :Новаторство і підприємництво / П. Друкер; [пер. з. англ.]. – Київ, 1994 . – 319 с

Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.; [пер. с англ.]. – М., 1997. –704 с.

Birkinshaw JM ; Ansari S. Management Models and Business Models : In Saebi T, Foss N eds., Business Model Innovation : The Organisational Dimension, OUP, 2014

Друкер Питер, Ф. Макьярелло, Джозеф А. Д76 Менеджмент.: Пер. с англ. — М .: ООО “И.Д. Вильямс", 2010. — 704 с

Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / Ф. Тейлор. —Москва : Контроллинг, 1991. — 104 с.

W. Chan Kim, Renee Mauborgne (2005). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard Business school Press.

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика : учеб. пособ. / А.Т. Зуб. – M. : Аспект Пресс, 2002. – 415 с

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с

Довбня С.Б. Стратегія підприємства : навч. посібник / С.Б. Довбня, А.О. Найдовська, М.М. Хитько. – Д. : НМетаАУ, 2011. – Ч. 1. – 71 с.

Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management. Text and Cases / J.M. Higgins. – 2-nd ed. – Chicago : The Dryden Press, 1983. – 237 p.

Pearse J.A. Strategic Management / J.A. Pearse, R.B. Robinson. – 2-nd ed. – Homtwood III : Richard D.Irwin, 1985. – 268 p.

Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Н.Н. Смирнов. – СПб. : Питер, 2002.– 128 с.

Белый Е.М. Использование концепции стратегического менеджмента в управлении государственным вузом / Е.М. Белый, И.Б. Романова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mevriz.ru/articles/2003/3/1546.html.

Гавриленко Т.В. Стратегічне управління підприємством в умовах кризи : автореф. дис. … канд. екон. наук. / Т.В. Гавриленко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gtvplp.zip.

Просалова В.С. Генезис форм и методов стратегического управления / В.С. Просалова, Е.Н. Смольянинова // Современные исследования социальных проблем : электронный научный журнал. – 2011. – № 4 (08) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/smolyaninova.pdf.

Бруханський Р.Ф. Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку / Р.Ф. Бруханський // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1 (67). – С 163–169.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебн. для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М. : Банки и биржи, 1998. 576 с., с.145

Падерін І. Теоретичні основи стратегічного управління малими підприємствами та середнім бізнесом регіону / І. Падерін, Л. Чалапко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 – С. 118–121.

Avanesova N. E., Lubenska A. S. MODERN TRENDS INVESTIGATING MODELS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 16 – С. 6-10.

Попов С. Стратегическое управление : 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4 / С. Попов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 304 с.

David F. K. Fundumentals of the Strategic Management / F. K. David. — Merrill Publishing Company, 1986.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті