Екологізація управління у контексті сучасних глобальних енергетичних та екологічних трендів.

Автор(и)

  • M. Slokva Київський національний торговельно-економічний університет
  • O. Piankova Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.15

Ключові слова:

споживання первинної енергії, енергоємність економіки, енергетична ефективність економіки, викиди двоокису вуглецю, інтенсивність викидів двоокису вуглецю, глобальні енергетичні тренди, глобальні екологічні тренди, екологізація управління

Анотація

Статтю присвячено аналізу глобальних енергетичних та екологічних трендів як чинників посилення тенденцій екологізації управління. За результатами проведеного аналізу встановлено, що інтенсивний розвиток світової економіки у другій половині 20- го сторіччя спричинив стрімке зростання попиту на енергетичні ресурси. Значна активізація споживання первинної енергії відмічається з початку 2000-х років, що більшою мірою забезпечувалося зростанням попиту у країнах АзійськоТихоокеанського регіону. Зростання споживання первинної енергії відмічається за всіма видами енергетичних ресурсів. За період 1990-2018 років виявлено скорочення енергоємності глобальної економіки, хоча останнім часом відмічено певне його уповільнення. Зростання споживання енергетичних ресурсів обумовило відповідне збільшення викидів двоокису вуглецю і, як результат, виникнення низки екологічний проблем. З початку 2000-х років вельми активно зростають викиди двоокису вуглецю у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Інтенсивність викидів двоокису вуглецю у світі протягом останніх десятирічь поступово знижується. Незважаючи на певні позитивні зміни, економіка України характеризується найменшою у світі енергетичною ефективністю та найбільшою інтенсивністю викидів, що затребує впровадження більш дієвих заходів екологічної політики.

Біографії авторів

M. Slokva, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

O. Piankova, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Посилання

Власенко В. О. Екологічна економіка як інструмент упровадження сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 5-6. С. 22-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/-uazt_2013_5-6_6.

Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики): Автореф. дис. ... доктора екон. наук: 08.10.01 / Ін-т регіональних досліджень. НАНУ. Львів, 2002. 47 с.

Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 240 с

Грищенко В.Ф. Экологизация международных отношений в условиях глобализации. Вісник Сумського державного університету. Серія. Економіка. 2005. №2(74). С. 36-42.

Данилишин Б.М. Эколого-экономические проблемы обеспечения устойчивого развития производительных сил Украины (на примере АПК Украины): Дис. ... доктора екон. наук: 08.10.01 / НАН Украины; Совет по изучению производительных сил Украины, 1997. 398 с.

Дергачова В.В. Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 /Інститут економічного прогнозування. НАНУ. К., 2001. 19 с.

Дорогунцов С.И., Ральчук А.И. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системнодинамического решения. – К.: Наукова думка, 2002. – 201 с.

Жихарєва А.Б. Розвиток екологізації державного управління в Україні: монографія. К.: АМУ, 2017. 196 с.

Корпан Р.В. Екологізація управління та економічне зростання: моделювання та аналіз взаємозв’язку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01 / Сумський державний університет. Суми, 2005. 24 с.

Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння): монографія. Львів: Ліга-Прес, 2011. 687 с.

Туниця Т.Ю. Міжнародні аспекти проблем екологізації економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2005. Вип. 15.6. С. 238-242.

Цибуляк А. Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 31-35.

Gowdy J., O’Hara S. Economic theory for environmentalists. St. Lucie, Florida, 1996.

Common M. Environmental and Resource Economics: an Introduction. Edinburg (England), 1996.

Gandhi Ved P. (ed.). Macroeconomics and the Environment. Washington, 1996.

Keijzers G. The evolution of Dutch environmental policy: the changing ecological arena from 1970-2000 and beyond. Journal of Cleaner Production. 2000 (8). P. 179-2000.

Kohlstad C. D. Environmental Economics. New York, London, 2000.

Krarup S., Ramesohl S. Voluntary agreements on energy efficiency in industry – not a golden key, but another contribution to improve climate policy mix. Journal of Cleaner Production. 2002 (10). P. 109-120.

Hanks J. Voluntary agreements, climate change and industrial energy efficiency. Journal of Cleaner Production. 2002. №10. P. 103-107.

Hanley N., Shogren J., White B. Environmental economics in theory and practice. London, 1997.

The Prize in Economic Sciences 2018 URL: https://old.nobelprize.org/ecopress.pdf?_ga=2.151663408.843139967. 1538992785-977446196.1538476224 – Title of the screen.

William D. Nordhaus, Zili Yang. A Regional Dynamic General-Equilibrium Model of Alternative Climate-Change Strategies. American Economic Review. Vol. 86, No. 4, September 1996, pp. 741-765. URL: http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/homepage/cowles%20foundation%20paper% 20%23%20930.pdf

BP Statistical Review of World Energy June 2019. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-worldenergy.html

Energy intensity (koe/$2015p). Global Energy Statistical Yearbook 2019. URL: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html – Title of the screen.

CO2 emissions from fuel combustion (MtCO2). Global Energy Statistical Yearbook 2019. URL: https://yearbook.enerdata.net/co2-fuel-combustion/world-CO2-intensity.html – Title of the screen.

CO2 intensity (kCO2/$2015p). Global Energy Statistical Yearbook 2019. URL: https://yearbook.enerdata.net/co2-fuel-combustion/world-CO2-intensity.html – Title of the screen.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті