Оцінка платоспроможності страхових організацій Республіки Білорусь.

Автор(и)

  • T. Ruban Білоруський державний економічний університет
  • A. Sidorova Білоруський державний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.13

Ключові слова:

платоспроможність, фактичний розмір маржи платоспроможності, нормативний розмір маржи платоспроможності, нормативи безпечного функціонування, інструменти підтримки платоспроможності

Анотація

Сталий розвиток страхових організацій, спрямований на забезпечення їх платоспроможності з метою захисту інтересів страхувальників, є головним пріоритетом страхового ринку Республіки Білорусь. Найважливішим показником, що характеризує надійність і стійкість страхового ринку, є платоспроможність страхової компанії. Предмет дослідження – процес оцінки платоспроможності страхових організацій. Мета – аналіз діючої практики оцінки платоспроможності страхових організацій в Республіці Білорусь. Інструментами підтримки платоспроможності страхових компаній Республіки Білорусь є страхові тарифи, страхові резерви, інвестиції та перестрахування. Розглянуто практичне застосування цих інструментів в діяльності страхових організацій Республіки Білорусь. Відповідно до Інструкції про критерії і порядок оцінки платоспроможності страхових організацій, під платоспроможністю страхової організації розуміється розрахункова величина, в межах якої страховик, виходячи із специфіки укладених договорів і обсягу прийнятих страхових зобов’язань, повинен володіти власним капіталом, вільним від будь-яких майбутніх зобов’язань, за винятком прав вимоги власників майна. Оцінка платоспроможності передбачає зіставлення величин фактичного і нормативного розмірів маржі платоспроможності, в основі розрахунку яких лежать дані фінансової звітності страхової організації. Процес оцінки платоспроможності страхових організацій Республіки Білорусь також містить розрахунок та контроль дотримання нормативів безпечного функціонування. Зроблено висновок про те, що в Республіці Білорусь використовується комбінований підхід щодо оцінки платоспроможності страхових організацій, який передбачає два напрями: зіставлення величин фактичного і нормативного розмірів маржі платоспроможності та оцінку виконання нормативів безпечного функціонування. Процес оцінки платоспроможності страхової організації повинен враховувати всі сторони її діяльності і дозволяти аналізувати чинники, що впливають на її платоспроможність. Чинники повинні враховувати як характерні для всіх учасників страхового ринку риси, так і специфічні характеристики певної страхової організації.

Біографії авторів

T. Ruban, Білоруський державний економічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів

A. Sidorova, Білоруський державний економічний університет

асистент кафедри фінансів

Посилання

Солонина С. В. Факторы обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации [Электронный ресурс] / С. В. Солонина, Э. С. Овсяницкий, А. П. Ануфриева // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 5. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/57.pdf

Цветкова Л. И. Интегральный метод оценки риска финансовой устойчивости страховой компании / Л. И. Цветкова, А. М. Белизин // Страховое дело. – 2015. – № 10. – С. 45-51.

Барабанова В. В. Совершенствование стандартов оценки платежеспособности страховщиков. Опыт Центрально-Восточной Европы / В. В. Барабанова // Страховое дело. – 2019. – № 1. – С. 10-17.

Верезубова Т. А. Проблемы финансовой безопасности страхового рынка / Т. А. Верезубова // Научные труды Белорусского государственного экономического университета: юбилейный сборник. – Минск: БГЭУ, 2013. – Вып. 6. – С. 54-60.

Об утверждении Инструкции о критериях и порядке оценки платежеспособности страховых организаций [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 10 мая 2006 г., № 73 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postmf_100507_73.pdf

О ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской отчетности страховыми организациями [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 11 января 2010 г., № 2 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postmf_110110_2.pdf

Об установлении методик расчета страховых тарифов [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов Республики от 23 сентября 2016 г., № 270 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/supervision/acts/c8dfba3bd5169a59.html

О страховой деятельности [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 25 августа 2006 г., № 530 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/insurance/acts/ukaz_250806_530.pdf

О порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 17 декабря 2007 г., № 188. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postmf_171207_188.pdf

Об утверждении Положения о порядке осуществления инвестиций и размещения средств страховых резервов страховыми организациями [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г., № 1750 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postsm_291206_1750.pdf

Об утверждении Инструкции о порядке передачи страховыми организациями принятых обязательств по договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с превышением установленного законодательством норматива ответственности республиканскому унитарному предприятию «Белорусская национальная перестраховочная организация» [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 29 ноября 2006 г., № 145 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postmf_291106_145.pdf

Об установлении нормативов безопасного функционирования для страховых организаций и утверждении Инструкции о порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов безопасного функционирования для страховых организаций [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 20 июня 2014 г., № 38 // Министерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/insurance/acts/postmf_200614_38.pdf

Улыбина Л. К. Эволюционирование системы оценки платежеспособности страховой организации [Электронный ресурс] / Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2013. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsionirovanie-sistemy-otsenkiplatezhesposobnosti-strahovoy-organizatsii/viewer

Об организации и осуществлении деятельности страховых и перестраховочных организаций (Solvency II) [Электронный ресурс]: Директива 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 // Информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71485776/

Республиканская программа развития страховой деятельности на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 15 ноября 2016 г., № 922 // Совет Министров Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/filed82d61bf349c0a5e.PDF

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті