Інноваційна праця в системі драйверів інноваційного кластероутворення підприємств регіону.

Автор(и)

  • L. Pankova Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.12

Ключові слова:

інновації, інноваційна праця, інноваційний кластер, інноваційний менеджмент, теорії інноваційного розвитку

Анотація

У статті досліджено генезис теорій розвитку інноваційної праці та інноваційних кластерів. Серед драйверів інноваційного кластероутворення визначено інноваційний потенціал підприємства, наукові дослідження та розробки, інформаційні технології, процеси бізнес-інкубування та інтеграцію підприємств регіону у кластерні форми, комерціалізацію інтелектуального продукту. Доведено важливість інноваційної праці персоналу в розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Зазначено, що забезпечення розвитку та прискореного формування інноваційних кластерів неможливе без становлення та розвитку інноваційної праці. Надано авторське визначення категорії «інноваційна праця», як трудова діяльність людини, що заснована на використанні професійного знання та навичок, що сприяють отриманню доходу від роботи в галузі (організації) і необхідні для появи на ринку нового продукту (товару або послуги) галузі; використанню в діяльності підприємства галузі нових виробничих процесів, нового організаційного методу тощо. Окреслено коло подальших наукових досліджень щодо інноваційної праці персоналу підприємств в регіональному кластероутворенні як напрями необхідних економічних перебудов на шляху переходу економіки регіону до нооекономіки.

Біографія автора

L. Pankova, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Посилання

Бабикова А.В., Федотова А.Ю. Методические подходы к идентификации кластерных образований // Экономика и менеджмент инновационных технологий. № 12 (27) Декабрь 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3421.

Казанцев А.К., Никитина И.А. Инновационные кластеры в региональных стратегиях // Вестник СПБГУ. Серия «Менеджмент», вып. № 4 – С-Птб, 2011 г. – С.450.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов – М.: Соцэкгиз, 1962 – С. 332.

Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посібник для студ. вузів / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, [та ін.]. – К.: Центр учбової літ., 2012. – 446 с.

Колосова Т.В. Формирование и эффективное использование инновационного потенциала предприятия. Текст.: моногр. / Т.В. Колосова. Нижний Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2010. – 230.

Кирюхин В.В. Формирование механизма управления инновационной деятельностью организаций санаторно-курортной сферы // Проблемы современной экономики, N 3 (23), 2007. – С. 8–17.

Гарафиев И.З. Роль инновационного человеческого капитала в процессах регионализации и глобализации // Регионология. 2011. № 4. С. 9–15.

Герасименко О. О. Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми / О.О. Герасименко // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс]: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. Ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. С.І. Дем’яненко. – 2008. – Вип. 20. – С. 210– 219.

Лутохина Э. Креативная трудология: начала инноватики / Э. Лутохина – Мн., 2008. – 253 с.

Лисов В.И. Роль, задачи и принципы государственной инновационной политики на современном этапе социально-экономического развития России. М., 2004. С. 4 – 5.

Устенко О. Інноваційне підприємництво в Україні: стан та перспективи розвитку / О. Устенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 6. – С. 11 – 14

Інноваційна праця як основа активізації сучасного підприємництва / Н. А. Карамушко // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 1. - С. 181-187.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті