Вплив стратегічних програм соціально-економічної політики на формування і розвиток людського потенціалу на рівні держава-регіон.

Автор(и)

  • T. Zbritskaya Одеський національний економічний університет
  • A. Soroka Одеський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.10

Ключові слова:

держава, регіон, людський потенціал, розвиток, Стратегічні програми, стабільність

Анотація

В статті розглядаються Стратегічні програми соціально-економічної політики (Стратегію сталого розвитку на період 2030 р. держави та регіону, на прикладі Одеського регіону). Проаналізовано вплив Стратегій на формування й розвиток людського потенціалу, тому що, стан та перспективи зростання економіки держави-регіону залежить від ефективності використання його людських ресурсів, а розвиток і відтворення людського потенціалу, у свою чергу є результатом забезпечення соціальних гарантій та створених умов для життєдіяльності, навчання та гідної праці.

З’ясовано, що розвиток регіонів України на сучасному етапі ринкових реформ зіткнувся з низкою як об'єктивних так і суб'єктивних чинників, котрі зумовили його розбалансований, асиметричний та диспропорційний характер. Основою цього стала невизначеність стратегічних пріоритетів регіонального соціально-економічного розвитку у кризовий період, неготовність регіонів до зростаючого конкурентного тиску на внутрішньому ринку в боротьбі за фінансові, матеріальні й людські ресурси. Це, в свою чергу, потребує актуалізувати окремі положення Стратегії економічного та соціального розвитку держави-регіону (Стратегію сталого розвитку на період до 2030 р.). Стабільність розвитку державної-регіональної економіки безпосередньо залежить від наявності відповідного нормативно-правового, соціально-економічного, науково-технічного й кадрового потенціалу. Тільки плідна взаємодія влади, бізнесових структур і громадськості здатна забезпечити комплексний розвиток усіх складових територіальної системи, узгоджуючи регіональні інтереси з державними та беручи на себе відповідальність за прийняті рішення.

Біографії авторів

T. Zbritskaya, Одеський національний економічний університет

к.е.н, доцент

A. Soroka, Одеський національний економічний університет

к.е.н, доцент

Посилання

Благун І. Моделювання стратегій розвитку регіону / І. Благун // Регіональна економіка. - 2015. - № 4. - С. 105-115.

Збрицька Т.П., Новицький М.В., Сорока О.В. Передумови формування та використання трудового потенціалу регіону. Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, апрель, 2017. - 284 p. ((Р. 111-116).

Євдокименко В. Стратегія соціально-економічного розвитку адміністративнотериторіальної одиниці: концептуальний підхід в сучасних умовах / В. Євдокименко // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 104-117.

Осипов В.М. Пріоритети соціально-економічного розвитку українського Причорномор'яв контексті новітньої регіональної політики / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Прометей. Трансформація та перспективи розвитку територіальних систем. - 2014. -№ 2 (44). – С. 76 - 82.

Богиня Д.П. Науково-практичні засади конкурентоспроможності людського потенціалу України: стан та шляхи формування в контексті інтеграційних процесів / Д.П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 5. – С. 7 – 13.

Лібанова Е.М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: колективна монографія / [Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, І.О. Курило та ін.]; за ред.Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. –320 с.

Коритько Т. Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону [Текст]. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: збірн.наук. праць.- 2012р. Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iep.donetsk.ua/publish/sbor/all_text/b2012/13.pdf

Тимофієва С.Б. Конкурентні переваги регіону та вплив на них параметрів регіональної інфраструктури/Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016.- № 9. - Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.- С. 512-515 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://global_national.in.ua/issue_9_2016

Романко О.П. поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки / О.П. Романко //Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. - 2015. - № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: http://sd4ua.org/wpcontent/uploads/2015/02/Strategiya-stalogo-rozvytku-Ukrayiny-do-2030-roku.pdf

Никифоренко В.Г. Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання: колективна монографія / Никифоренко В.Г.; Богданова Т.І.; Збрицька Т.П. та ін./ за ред. Никифоренко В.Г. – МОН України. Одеський нац. економічний унів-тет – Одеса: ВОІ СОІУ «Атлант», 2018. − 103 с.

Шаульська Л.В. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: колективна монографія / Л.В. Шаульська, Я.Л.; Полянська, М.А.; Кримова, О.Ф.; Новікова; О.І. Амоша та ін./ НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2010. – 564 с.

План із реалізації 2018-2020 рр. Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 р. Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 576-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/odeskaoblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/strategiya-ekonomichnogo-ta-sotsialnogorozvytku-odeskoyi-oblasti-do-2020-roku/

Стратегічний план дій голови одеської обласної державної адміністрації «Розумний регіон 2017-2019 рр.» [Електронний ресурс] // Одеська міська ради. – Режим доступу: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/103979.

Програмний документ «Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)»: від 07.12.2016 р. № 1321-VII [Електронний ресурс] // Одеська міська ради. – Режим доступу: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91050.

Головне управління статистики в Одеській області – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Соціально-економічне дослідження «Огляд соціально-економічної ситуації в Одеському регіоні: тенденції та перспективи» / Укл.: В.Ю. Філіппов. – Одеса: – 44с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://economics.opu.ua/wpcontent/uploads/2019/01/02-analytics-18.pdf

Рішення Одеської міської ради № 4198-VII від 30.01.2019 р. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки. - 17 c.

Програма зайнятості населення Одеської області на 2019-2020. Рішення Одеської міської ради № 2743-VII від 14.12.2017 р. - Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті