Відкрита та неформальна освіта: компаративний аналіз.

Автор(и)

  • І. Akhnovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.7

Ключові слова:

відкрита освіта, неформальна освіта, компаративний аналіз, економіка знань, техноглобалізм

Анотація

У статті представлені результати порівняльного аналізу відкритої та неформальної освіти. Метою статті є дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення понять «неформальна освіта» та «відкрита освіта». Проаналізовано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. Доведено, що ці поняття трактуються українською науковою спільнотою по-різному. Відображено історичні передумови появи відкритої освіти та виокремлено етапи її становлення. У статті проаналізовано істотні характеристики відкритої освіти. Розкрито причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах. Зазначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою інформатизації суспільства. Крім того, здійснено узагальнення наукової літератури для порівняння позиції вчених щодо сутності поняття «неформальна освіта», яка є важливою частиною концепції «навчання протягом усього життя». Тим самим воно привертає увагу іноземних організацій, міжнародних та вітчизняних вчених. Визначення неформальної освіти означає процес індивідуального набуття знань і вмінь поза формальною освітньою системою. Також визначено, що неформальна освіта має деякі особливості - вона організовується, планується, підтримується і, як правило, не кваліфікується. У статті реалізовано синтез наукової літератури щодо поняття «неформальна освіта», досліджено генезис використання цього поняття, висвітлено основні тенденції неформальної освіти, а також проблеми розвитку неформальної освіти. Слід зазначити, що розвиток неформальної освіти тісно пов'язаний з інноваційною моделлю формування суспільства. Подальше дослідження та розвиток відкритої та неформальної освіти, а також їх інтеграція до формальної освіти дозволять Україні підвищити ефективність національної економіки в умовах переходу до економіки знань. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень.

Біографія автора

І. Akhnovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

Стадний Є. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainskestudentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku. – Назва з екрану.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06- optimized.pdf. – Назва з екрану.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. – Назва з екрану.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В.Ю. Биков. - К.: Атіка, 2008. — 250 с.

The Cape Town Open Education Declaration. [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://www.capetowndeclaration.org/. - Назва з екрану.

Global Education Consortium. Global Network for Open Education. [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://www.oeconsortium.org/. – Назва з екрану.

Лещенко М. П. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених / М.П.Лещенко, А.В.Яцишен // Інформаційні технології і засоби навчання. - Т. 39, Вип. 1, с. 1–16.

Відкрита освіта: Колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите знання. За ред. Тору Іійосі та М.С.Віджая Кумара / переклад з англ. А. Іщенка та О. Насика. – К.: Наука, 2009. – 256 с.

Scottish Open Education Declaration. Open Scotland. [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://openscot.net/declaration/. – Назва з екрану.

Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання / Б.Шуневич // Вісник Національного університету. — 2003. — № 490. — С. 95–104.

Глосарій основних термінів професійної освіти / упоряд. Т. М. Десятов / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вид-во Артек, 2009.

Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС. – Педагогічні науки. – 2012. - №54. – С.31-36.- [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2012_54_8. – Назва з екрану.

Гусейнова Е.І. Неформальна освіта як важливий елемент безперервної освіти / Е.І. Гусейнова, Ю.М. Лук’янова // Педагогічні науки – 2012. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Pedagogica/4_106261.doc.htm. – Назва з екрану.

Терьохіна Н.О. Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих / Н.О. Терьохіна Н.О. // Порівняльно-педагогічні студії. – 2014. – № 2/3.- С.109-114.

Coombs P. Ahmed M. Attacking rural poverty; how nonformal education can help. [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/18/000178830_9 8101911003 374/Rendered/PDF/multi_page.pdf. – Назва з екрану.

Лук’янова Л.Б. Неформальна освіта дорослих: проблеми і перспективи. - Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр.-пол.щорічник / за ред. Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало – Ченстохова; Київ, 2011. – № 13. – С. 327-333.

A Memorandum on Lifelong Learning - [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf. – Назва з екрану.

Горленко В.М. Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційнокомунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу / В.М. Горленко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. - №1(40). – С. 67-73.

Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/252/. – Назва з екрану.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш [та ін.]; за ред. Д. В. Табачника, В. Г. Кременя. – К. : ТОВ Вид. дім Плеяди, 2011.

The European Knowledge Centre for Youth Policy. – [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: http://pjp- eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary. – Назва з екрану.

Рекомендація Ради ЄС щодо визнання неформального та інформального навчання. - [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_Viznznnya_neform alnogo_nav channya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recommendations_20_dec_2012_ukr.pdf. – Назва з екрану.

Ройтблат О.В. Развитие неформального образования в современном оциокультурном пространстве России / О.В. Ройтблат // Человек и образование. – 2013. – № 1. – С. 25-28.

Сігаєва Л. Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні / Л.Є. Сігаєва // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. - № 59 – С. 38–42.

Якушина М.С. Диверсификация маршрутов неформального образования для разновозрастных сообществ в условиях развития СНГ / М.С. Якушина, М.Р. Илакавичус, Л.П. Будай // Человек и образование. – 2013. - № 3. – С. 68-71.

Про освіту: Закон України від 5.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: 6.06.2019. [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – Назва з екрану.

Москаленко Л.М. Тенденції розвитку неформальної освіти в Україні (за результатами соціологічного дослідження) / Л.М. Москаленко // Вісник Львівського університету. Серія соціол. 2018. – Вип.12. – С.212-220.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті