Управління кредитними ризиками.

Автор(и)

  • N. Volkova Vasyl’ Stus Donetsk National University
  • A. Zolotar Vasyl’ Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.13

Ключові слова:

кредитні ризики, методи управління, самострахування, дохідність кредитного портфелю, лімітування, результати діяльності

Анотація

Досліджено управління кредитними ризиками. З'ясовано економіко-правові засади управління кредитними ризиками банку, що трактуються, як ризики виникнення у банку збитків в результаті невиконання, несвоєчасного або неповного виконання боржником фінансових зобов'язань перед банком відповідно до умов договору. Доведено, що ефективність управління кредитною діяльністю банків залежить від грамотної системи кредитного менеджменту. На основі аналізу кредитної діяльності вітчизняних банків за 2015-2018 роки зроблено висновок щодо негативної тенденції їх основних показників, що погіршує загальну економічну ситуацію нашої країни. Виявлено можливості управління банківськими ризиками шляхом використання інструментів маркетингу та менеджменту, направлені на зміцнення фінансової стійкості банків. Аргументовано напрями удосконалення управління кредитними ризиками банків, які спрямовані на підвищення ефективності системи управління кредитними ризиками для мінімізації збитків за допомогою використання методу лімітування.

Біографії авторів

N. Volkova, Vasyl’ Stus Donetsk National University

PhD, associate Professor

A. Zolotar, Vasyl’ Stus Donetsk National University

graduate student

Посилання

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р., №2121.111; №661-VI (661-17) від 12.12.2008 р. // Вісник Верховної Ради – 2009. – №15. – С. 190.

Еш С. Фінансовий ринок [Текст]: навч. посібник / С. Еш. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с.

Гроші та кредит [Текст]: навч. посіб. / А. Демківський – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. Шелудько. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

Карпінський Б. Фінанси: термінологічний словник [Текст]: навч. посібн. / Б. Карпінський, Т. Шира. – К.: Професіонал, 2008. – 608 с.

Никитіна К. Кредитний ризик: генезис і дефініція [Текст] / К. Никитіна // Торгівля і ринок України : зб. наук. праць. – Донецьк, 2009. – Т.3. – С. 231-239

Парасій-Вергуненко І. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч.-метод. посібник./ І. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління Національного банку України № 351 від 30 червня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/document/download?docId=33378802

Документ Базельського комітету з питань банківського нагляду «Надійна практика управління та нагляду за операційним ризиком». - Матеріали Базельського комітету з банківського нагляду, лютий 2003 р. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://wwwbis.org/bcbs/index.htm

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.

Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442

Волкова Н.І. Тенденції та особливості кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки / Н.І. Волкова, А.О. Кункель // Економіка і організація управління. - №1 929). – 2018. – С.52

Рогожнікова Н.В. Основні тенденції банківського кредитування в сучасних умовах фінансово-економічної кризи / Н.В. Рогожнікова // Фінансовий простір. - №3(19). – 2015. – С. 72

Національне рейтингове агентство «Рюрік». Аналітичний огляд БСУ за 2016 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

Бобиль В.В. Антикризове управління банківськими ризиками: Монографія / В.В. Бобиль. - Дніпропетровськ: видавництво «Свідлер А.Л.», 2012. - 270 с.

Бондар А. В. Удосконалення систем управління банківськими ризиками [Електронний ресурс] / А. В. Бондар // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 132- 133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_57

Войтов С. В. Аналіз моделей оцінки кредитного ризику позичальника на основі визначення ймовірності дефолту. Проблеми їх імплементації в умовах банківської системи України [Електронний ресурс] / С. В. Войтов // Молодий вчений. - 2015. - № 9(1). - С. 55-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(1)__14

Гальчинський А. Теорія грошей: навч-метод.посібник / А. Гальчинський // Міжнародний фонд «Відродження» – К.: Основи, 2013. – 413 с.

Гострик О. М. Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки [Електронний ресурс] / О. М. Гострик, О. А. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 60- 63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(3)__15

Грошово-кредитна діяльність банків: навч. посіб. / М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, Л.М. Худолій. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2016. – 339 с.

Дзюблюк О.В., Прийдун Л.М. Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія / О.В. Дзюблюк, Л.М. Прийдун. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 295 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті