Регіональні особливості комерціалізації проектів інтелектуального підприємництва.

Автор(и)

  • L. Pankova Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.7

Ключові слова:

підприємство, регіон, інтелектуальний бізнес, комерціалізація проектів інтелектуального підприємництва, моделювання, процеси інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів, концепція бізнес-інкубування, кластеризація, інтелектуальний потенціал

Анотація

У статті досліджено різноманіття підходів до визначення змісту та сутності процесу комерціалізації інновацій в підприємницьких структурах регіону. Розглянуто зарубіжний досвід державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Систематизовано конфлікти інтересів з приводу комерціалізації інтелектуальних продуктів, що виникають в бізнес-середовищі регіону за групами: нормативно-правові, соціально-економічні, інституційні. Обґрунтовано необхідність створення концепції бізнес-інкубування та кластеризації регіону, соціальною складовою якої є формування проектів інтелектуального підприємництва. Зазначено, що необхідними для вирішення в цьому напрямі постають питання моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. Наголошено на тому, що зазначені процеси є одними із необхідних умов практичного вирішення проблем просування накопиченого інтелектуального потенціалу у вищих навчальних закладах та підвищення ефективності економіки країни. Відзначено, що моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів процес складний та викликає ряд проблем. Відмічено, що моделювання зазначених процесів доцільно проводити на основі розроблення системи моделей, що повинна складатися з таких елементів, як: моделювання процесів інвестування в інтелектуальну власність; основних параметрів потенційного ринку збуту інновацій в Україні; потенційної ефективності бізнес-інкубування та кластеризації як форм перетворення інтелектуальних продуктів в ринковий товар.

Біографія автора

L. Pankova, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Посилання

Крайник О. Кластери як інструмент економічного розвитку регіону / О. Крайник // Демократичне врядування: науковий вісник. – 2010. – Вип. 5.

Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, І. Удова // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 69–75.

Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31–35.

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К. : Вид-во "Основа", 2005. – 552 с.

Фінагіна О.В. Бойко А.І. Плаксюк О.О. Теоретичні засади кластерної економіки: питання балансування та гармонізації економічних інтересів. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія [Текст] / за заг. ред. Н. В. Прямухіної. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с., С. 201-213. 0,57 д.а.

Проданова Л. В. Інкубування бізнесу в системі інституцій підтримки і створення сприятливих умов розвитку підприємництва: колективна монографія [Текст] / Проданова Л. В., Панкова Л. І.. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія [Текст] / за заг. ред. Н. В. Прямухіної. – К.: КондорВидавництво, 2017. – 290 с., С. 201-213. 0,57 д.а.

Сурай А.С. Розвиток агропромислових кластерів в Україні: маркетингові технології в умовах трансформаційної економіки / Сурай А.С., Третяк І.Ю / Трансформаційні перетворення регіональної економіки: колективна монографія [Текст] / за заг. ред. Назаренка С. А. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 290 с. – С. 188-202.

Захарова О., Барабанова І.. Направления обеспечения инновационного развития Украины. Материалы ХI Международной научно-практической конференции – «Трансформация опыта менеджмента агробизнеса Европейского Союза в Казахстан и страны Центральной Азии»,«Дулатовские чтения–2019», с. 67-71.

Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки / Г. О. Андрощук // Наука та наукознавство. - 2014. - № 4. - С. 90-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2014_4_16.

Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки / Г. О. Андрощук // Наука та наукознавство. - 2014. - № 4. - С. 90-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2014_4_16.

Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. Мендрул, В.С. Ларцев. – К: «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.

Жаворонкова Г.В. Роль інтелектуальної власності у формуванні сучасної системи національного розвитку / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Ярема // Соціальноекономічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів: Зб. наук. праць / За ред.. М.І. Долішнього. - Львів: І-т регіональних досліджень, 2005.- Вип. 6.- С.41-45.

Засоби підвищення життєздатності інноваційних проектів / Н. В. Доценко, А. І. Скринник // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2014. - № 2.

Семикіна М. В., Петіна О. М. Інтелектуальний бізнес: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. За ред. М. В. Семикіної. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 141 с.

http://readbookz.com/book/192/7163.html

Економіка інтелектуальної власності: науково-методичні матеріали для підготовки докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2015. – 120 с

Якубенко О. В. Інтелектуальна власність у інноваційному розвитку національної економіки / О. В. Якубенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – К., 2014. – С. 363–369

Чікірісов Д. В. Механізм організаційно-управлінського впливу на досягнення ефективного рівня комерціалізації послуг підприємства медіа галузі України / Д. В. Чікірісов. Вісник ХНУ : економічні науки. 2018р. N 2 - С.92-96.

Тихонов Н. А. Эффективность способов коммерциализации инноваций / Н. А. Тихонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uecs.ru/uecs40- 402012/item/1271-2012-04-19-06-35-15.

Ресурсный подход к построению бизнес-процессов и коммерциализации разработок / Е. А. Монастырный, Я. Н. Грик // Инновации. – 2004, № 7. – с. 85-87.

Сото де Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. де Сото. – М.: Catallaxy, 1995. – 249 с.

Прохоров А. Н. Зарубежный опыт построения процесса коммерциализации интеллектуальной собственности / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского гос. ун-та. – 2011. – № 11. – С. 66–70.

Белай О.С., Мухаметзянова Д.Д. Стратегии коммерциализации инноваций и проблемы выведения инновационных продуктов на рынок // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 19. – С. 3209-3216. – doi: 10.18334/rp.16.19.1974

Дєгтяр А. О. Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e– book/db/2013–2/doc/4/01.pdf

Голубков Е.П. Использование системного анализа в принятии плановых решений. М.: Экономика, 1982. – 160 с.

Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика. – Київ: 2005. – с.441.

Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

Моделювання систем: конспект лекцій / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 268 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті