Вплив фінансової глобалізації на формування фінансової архітектури.

Автор(и)

  • M.O. Zhytar Університет державної фіскальної служби України
  • O.A. Sosnovska Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.4

Ключові слова:

фінансова глобалізація, фінансова архітектура, конкуренція, фінансова система, фінансова криза

Анотація

В статті досліджено вплив фінансової глобалізації на формування фінансової архітектури. Розглянуто сутність поняття «фінансова глобалізація», та визначено, що найбільш оптимальним є визначення фінансової глобалізації як вільного та ефективного руху капіталів між країнами та регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків. Розглянути позитивні моменти, які впливають на формування фінансової архітектури, такі як зростання обсягу зовнішньої торгівлі та ринків збуту продукції; доступ до ресурсів інших країн (залучення інвестицій); зростання конкуренції; використання переваг міжнародного поділу праці; долучення до новітніх технологій та негативні: асиметричність її результатів для різних груп країн; поглиблення рівня залежності країн, що в умовах нестабільності світової фінансової системи загрожує кожному суб’єкту економічних відносин; збільшення частки спекулятивних операцій при збільшенні масштабів транскордонного руху капіталу; зменшення податкових надходжень та рівня керованості фінансового сектору, з’являються можливості для уникнення сплати податків; банкрутство не конкурентоздатних виробництв.

Біографії авторів

M.O. Zhytar, Університет державної фіскальної служби України

кандидат економічних наук, заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи

O.A. Sosnovska, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки

Посилання

Стукан І.Ю. Фінансова глобалізація: сутність, етапи та наслідки / Європейські перспективи, 2015. - № 1. - С. 18-24.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. / Ринкова економіка: основні поняття і категорії, 2006. – 263с.

Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: Астон, 2012. – 358 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002 – 1150 с.

Schmukler S. Financial Globalization: Gain and Pain for Developing countries// Economic Review. – Second Quarter 2004. – Federal Reserve Bank of Atlanta. – 2004. – 83 p.

Чуб О. О. Банки в глобальній економіці: монографія, 2009. – 340 с.

Николаев А.Ю. Финансовая глобализация – определение процесса// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов URL: http://www.jurnal.org/articles/2009/ekon34.html (дата звернення: 21.08.2019).

Гладчук К. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки / Ринок цінних паперів України, 2011. №3-4. С. 14 – 20.

Хоминич И. П. Финансовая глобализация / Банковские услуги, 2002. – № 8. – С. 2– 13.

Довгалюк В.В. Роль фінансової глобалізації у розвитку фінансового ринку / Ефективна економіка, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5081 (дата звернення: 15.09.2019).

Sosnovska O., Zhytar M. Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Vol. 4. № 4. P. 334-340.

Мельник В.М., Бичкова Н.В. Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності: монографія. Тернопіль: Астон, 2012. 244 с.

Calomiris, C. W. and Neal, L. History of financial globalization. In: Caprio, Gerard, (ed.) Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure. Elsevier, 2013. p. 4.

Олійник А.А. Міжнародні фінансові організації як складова фінансової глобалізації.// А.А. Олійник / Ефективна економіка, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5821 (дата звернення: 25.08.2019).

Globalization, Growth, and Poverty. – N.Y.: Oxford University Press, 2002. – 174 p.

Власов В. І. Хвилі глобалізації та їх характерні ознаки URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2009-1/09_vlasov.pdf (дата звернення: 4.09.2019).

Кретов Д. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні / Соціально-економічні проблеми і держава, 2015. Вип. 2. С. 201-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2015_2_26 (дата звернення: 6.09.2019).

Суэтин А. А. Финансовые рынки в мировой экономике. «Экономистъ», 2008. - 587 с.

Данилов Ю.А. Мониторинг глобальной конкурентоспособности финансового рынка, 2016 – С.6.

Невмержицька О.В. Петрик А.О. Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних фінансових систем / Вісник університету банківської справи Національного банку України, 2013. – С. 9-15.

Кам’янецька О.В. Польський досвід антикризового розвитку економіки / Економічний простір, 2014. – С.14-23.

Рогач О. Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн / Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини, 2009. – С. 36-39.

Bebchuk L. A Plan for Addressing the Financial Crises / The Economists' Voice, 2008. – Vol. 5, Issue 5.

Martin D., Saba O., Alongal F. European Responses to the Financial Crisis / M&A Lawyer, 2009. – Vol. 13. – P. 15.

Crockett A. Reforming the Global Financial Architechture. In: Asia Economic Policy Conference; Asia and the Global Financial Crisis, Santa Barbara, California, 2009. pp.191- 201.

Crockett A. Reforming the Global Financial Architechture. In: Asia Economic Policy Conference; Asia and the Global Financial Crisis, Santa Barbara, California, 2009. pp.191- 201.

Житар М. О. Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній та практичній площинах сучасної фінансової науки // Бізнес Інформ, 2019. № 7. C. 8-13.

Шаульська Л.В., Гриценко С.І., Дороніна О.А. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики : монографія / за заг. ред. А. В. Сидорової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 328 с.

Dergachova V., Kravchenko M., Zgurovsky A. Econometric Analysis of Structure and Sustainability of Ukraine Socio-Economic System in the Contex of Sustem Economic Theory / Міжнародний науково-теоретичний журнал «Problems and Perspectives in Management», 2017. - № 4. – С.86-99.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті