Економічний зміст заборгованості перед постачальниками та підрядниками в рамках прийняття управлінських рішень.

Автор(и)

  • I.G. Hevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A.V. Babii Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.3

Ключові слова:

кредиторська заборгованість, зобов’язання, управлінські рішення, економічний зміст, постачальники та підрядники

Анотація

Кредиторська заборгованість, зокрема, заборгованість перед постачальниками та підрядниками є вагомою складовою позикового капіталу як джерела фінансування будь-якого підприємства. Ефективне управління нею передбачає оптимізацію розміру і структури, що неможливо без усвідомлення менеджерами-практиками сутності дефініції. З урахуванням впливу кредиторської заборгованості на фінансові показники суб’єкта господарювання та його діловий імідж у цілому, дослідження її сутності є актуальним. Дотепер невирішеним залишається питання єдності трактування кредиторської заборгованості у наукових дискусіях та облікових регламентах, що негативно позначається на ефективності менеджменту на мікрорівні. Метою статті є дослідження економічного змісту кредиторської заборгованості у роботах вітчизняних вчених і нормативних регламентах з точки зору визначення її впливу на ефективність управління. В роботі наданий критичний аналіз праць вітчизняних науковців щодо досліджень кредиторської заборгованості та здійснено порівняльний аналіз національних і міжнародних регламентів щодо її обліку. За результатами дослідження ідентифікована проблема відсутності єдиного трактування поняття кредиторської заборгованості у вітчизняних облікових регламентах як фактор, що утруднює ефективне управління розрахунками із постачальниками та підрядниками. Також виявлені такі проблемні моменти управління кредиторською заборгованістю: відсутність окремого нормативно-правового акту регулювання обліку кредиторської заборгованості в Україні, розбіжності у трактуванні термінів, визнанні, класифікації, оцінці заборгованості у вітчизняних та міжнародних облікових стандартах. Для вирішення ідентифікованих проблем запропоновано застосування міжнародних стандартів в якості обов’язкових для всіх суб’єктів господарювання в Україні. Напрямом подальших досліджень визначено пошук шляхів вдосконалення процесу управління кредиторською заборгованістю.

Біографії авторів

I.G. Hevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент, доцент кафедри бізнес-статистики і економічної кібернетики

A.V. Babii, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Гончарук Р.П. Сутність та класифікація кредиторської заборгованості: колізії наукових підходів. / Р.П. Гончарук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – №. 1(59), Ч. 1. – С. 48- 51.

Дублей В.В.Необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в сучасних умовах. / В.В. Дублей, М.М. Гуменюк // Журнал Науковий огляд. – 2016. - № 11 (32). – С. 1-9.

Чорненька О. Б. Аналіз наукових підходів щодо сутності кредиторської заборгованості та її класифікації. / О. Б. Чорненька // Вісник економічні науки. – 2017. – №20. – С. 207 – 212.

Хохлов М.П. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства / М.П Хохлов, О.С Корнієнко// Економіка і суспільство. – 2017. – №10. – С.402-407.

Майборода О.Є. Характеристика сутності та поняття дебіторської і кредиторської заборгованості. / О.Є. Майборода, І.П. Косарєва, І.О.Корабейнікова // Економіка і суспільство. – 2018. – №15. – С. 396-402.

Томчук Е.Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. / Е.Ф. Томчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2016. – № 2 (69). – C. 160-164.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання»: наказ Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 р. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IASВ) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_051.

Хомик П. М. Порівняльний аспект обліку заборгованості підприємства за П(с)БО та МСФЗ (IAS). / П. М. Хомик, М. А. Кулик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3 (24). – С. 503-510.

Гевлич Л.Л. Особливості підходів до визначення сутності поняття «поточні зобов’язання» та їх класифікації. / Л.Л. Гевлич, Л.І. Катранжи // Фінанси, облік, банки. – 2017. - №1 (22). – С. 70-78.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті