Облікова політика щодо основних засобів як фактор підвищення ефективності управління.

Автор(и)

  • L.L. Hevlych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • M.V. Babiy Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.8

Ключові слова:

облікова політика, елемент облікової політики, наказ про облікову політику, основні засоби, управління

Анотація

Досягнення тактичних та стратегічних цілей, що ставляться підприємством, неможливе без продуманої облікової політики як бази ефективної облікової системи. Міністерство фінансів України та галузеві міністерства надають рекомендації щодо методики формування політики за обліковими ділянками. Але на практиці багато підприємств формально відносяться до розробки облікової політики, дублюючи методичні рекомендації чи положення нормативних актів, не враховують особливостей своєї діяльності та облікового циклу. Тому дослідження змісту облікової політики є цікавим з точки зору підвищення ефективності управління. Незважаючи на значну кількість досліджень з цієї тематики, питання змісту облікової політики стосовно основних засобів залишаються актуальними та потребують подальших досліджень, враховуючи динаміку економічних процесів у світі та Україні. Метою статті є дослідження змісту облікової політики з точки зору впливу на ефективність управління основними засобами. У роботі детально проаналізовані елементи облікової політики щодо основних засобів та проблеми, що виникають в обліковій практиці при їх формуванні. З урахуванням ідентифікованих проблем запропоновано алгоритм процесу формування облікової політики та виокремлено фактори макро- та мікрорівня, що впливають на складові облікової політики. За результатами дослідження встановлено, що зважене формування облікової політики щодо основних засобів здатне підвищити ефективність управління, досягти поставлених цілей, оптимізувати витрати підприємства. Напрямом подальших досліджень буде розгляд облікової практики реалізації політики щодо основних засобів вітчизняного підприємства.

Біографії авторів

L.L. Hevlych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

M.V. Babiy, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Бойчук Т. Формування облікової політики підприємства: мета, побудова та сфера застосування. / Т. Бойчук // Економічний аналіз. – 2010. –Вип. 6. – С. 36-38.

Воронцова А. С. Особливості відображення основних засобів в обліковій політиці. / А. С. Воронцова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія І: «Економічні науки». – 2014. – № 2 (7). – С. 501-508.

Чернишенко Я. Г. Формування облікової політики підприємства в частині основних засобів. / Я. Г. Чернишенко // Молодий вчений. - 2016. - № 3. - С. 229-233. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_55.

Про бухгалтерський облік та фінансовуз вітність: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IAS) 8: за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Гевлич І. Г. Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства. / І. Г. Гевлич, Л. Л. Гевлич // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 4. – С. 68- 76.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Карпушенко М. Ю. Організація обліку. / М. Ю. Карпушенко. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241 с.

Гевлич Л. Л. Облікова політика підприємства. / В. М. Сердюк, І. В. Бешуля, Л. Л. Гевлич, М. М. Панкова. – Донецьк: Донецький національний університет,2013.–308 с.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://zakon.help/law/635/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 за станом на 16.09.2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Бойко Л. Г. Облікова політика підприємства. / Л. Г. Бойко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 141 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті