Інтеграція мігрантів як інструмент функціонування ринку міграційних послуг країн ЄС.

Автор(и)

  • M.O. Krymova Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.6

Ключові слова:

міграційні послуги, інтеграція, мігрант, Європейський союз, біженці, державна політика

Анотація

Статтю присвячено оцінці кількісно-якісних характеристик міграційних потоків та наявної інтеграційної політики в межах ринку міграційних послуг країн Європейського Союзу. В рамках дослідження здійснено групування країн Європейського Союзу за рівнем інтенсивності міграційних процесів, що дало змогу охарактеризувати якісні особливості мігрантів. Досліджено характер міграційних потоків за рівнем людського розвитку країн донорів. Опрацьовано основні принципи надання міграційних послуг в країнах ЄС. Окреслено усі інтеграційні послуги, які надаються, за блоками: адміністративно-юридичні, соціально-психологічні, трудові, освітні та фінансовоекономічні. Наведено приклади реалізації таких послуг по країнам членам асоціації у відповідності до статусу мігранта. Проаналізовано результати мовної, освітньої та трудової адаптації мігрантів за даними Євростату, а також досліджено відносну різницю у ризиках зубожіння родин-мігрантів та корінного населення.

Біографія автора

M.O. Krymova, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

к.е.н., старший науковий співробітник відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення

Посилання

Дембіцька А. В. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили / А. В. Дембіцька. // Вісник ОНУ імені І.І.Менчикова. – 2013. – Т. 18. - №4/1. – С. 149–152.

Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України /О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2014. - 48 с.

Позняк О. Тенденции торговли людьми в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.carimeast.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-66.pdf

Савіцька О. П. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації/ О. П. Савіцька, В. В. Цоньо // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.17. - С. 295-303.

Святун О.В. Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.11 «Міжнародне право» / Олена Володимирівна Святун. – Київ, 2015. – 18 с.

Гуменюк Ю. П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи [Текст] / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь // Вісник національного університету «львівська політехніка». – 2009. – вип. 657. – с. 484– 497.

Дороніна О.А, Присяжнюк А.А. Причини та наслідки трудової міграції української молоді / О.А. Дороніна, А.А. Присяжнюк // Праці П’ятнадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Проблеми розвитку соціальноекономічних систем в національній та глобальній економіці”/Ред. кол. Хаджинов ІВ (голова) та ін.– Вінниця: ДонНУ, 2015.–320 с.

Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. №2(33). 2018. URL: https://doi.org/10.15407/dse2018.02 С. 11-27

Романюк М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. - 2016. - № 4. - С. 22-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_4_5

Садова У.Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У.Я. Садова, О.В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 31–38.

Шаульська Л.В. Сучасні проблеми соціально-трудової міграції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/2901/Shaulska.pdf; jsessionid=4289183F1DD5AC0490614BD571369E81?sequence=1

Офіційний сайт Євростату (база даних). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat

Офіційний сайт Європейського Союзу (програмні документи). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies

Migrant integration - Migration data portal. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:03BOiZGmIJ:migrationdataportal.org/ themes/migrant-integration+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті