Економіко-статистичне моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля України.

Автор(и)

  • L. Horoshkova Запорізький національний університет
  • Ie. Khlobystov Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  • V. Trofymchuk Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.5

Ключові слова:

економічне зростання, екологічна стійкість, екологічний розвиток, викиди шкідливих речовин

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в сучасних умовах зростання антропогенного навантаження та забруднення атмосфери потребує особливої уваги моделювання детермінант динаміки викидів шкідливих речовин.

Предмет дослідження – детермінанти динаміки забруднення довкілля в Україні.

Мета роботи – проведення економіко-статистичного моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля в Україні.

У процесі проведення дослідження використані загальнонаукові (аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналітичне групування) та спеціальні (абстрагування, економікостатистичне моделювання) методи вивчення економічних явищ і процесів.

У статті проведене економіко-статистичне моделювання обсягів та темпів зростання викидів шкідливих речовин впродовж 1991 – 2017 років з використанням статистичних показників відносної та накопиченої частоти. Дослідження проведене для таких речовин: діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та діоксиду вуглецю. У процесі моделювання використані статистичні показники відносної та накопиченої частоти. В моделі враховано, що величини викидів, що найчастіше були досягнути впродовж досліджуваних років, є межами обсягів викидів, що не створюють загрозу екологічній ситуації у країні. Запропоновано рівень надійності, що дорівнює половині довірчого інтервалу для генерального середнього арифметичного темпів зростання обсягів викидів шкідливих речовин та темпів їх зростання вважати межами сталого розвитку екологічної системи України на сучасному етапі. Отримані результати перевірені за допомогою оцінки с використанням довірчого інтервалу для середніх.

Результати проведених досліджень можливо використати для прогнозування параметрів забруднення довкілля в Україні, що не призведе до екологічної катастрофи.

Біографії авторів

L. Horoshkova, Запорізький національний університет

д-р екон. наук, доцент, академік Академії економічних наук України, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Ie. Khlobystov, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

д-р екон. наук, професор, професор кафедри екології

V. Trofymchuk, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України

канд. екон. наук, с.н.с.

Посилання

Данилишин Б.М. Наукові нариси з економіки природокористування: [монографія] / Б. М. Данилишин. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення / О.М.Алімов, А.І.Даниленко, В.М.Трегобчук та ін. – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с.

Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: [монографія] / М.А. Хвесик, В.А. Голян; НАН України, РВПС України. – К. : Кондор, 2007. – 480 c.

Горошкова Л.А. Механізми підвищення економічної безпеки чорної металургії: [монографія] / Л.А. Горошкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 418 с.

Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади / за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 226 с.

Хлобистов Є.В. Особливості формування та розвитку міжнародної екологічної політики України за умов децентралізації врядування // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія [Андерсон В.М., Балджи М. Д., Баркан В.І. та ін.] / НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. Хлобистова Є.В. Черкаси, 2016. - С. 228- 234.

Гусєва І. І., Сегеда І.В., Хлобистов Є.В. Екологізація енергетики у забезпеченні сталого розвитку держави / за наук. редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / НТУУ «КПІ», ІТГІП НАНУ, The University of Economics and Humanities. - Київ-Бєльсько-Бяла: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 276 с.

Трофимчук В. Влияние экономических циклов на устойчивое региональное развитие / B.Трофимчук // Устойчивое развитие. – 2012. – № 5. – С. 134–140.

Економічна динаміка природоохоронних витрат та інвестицій // Формування та реалізація національної екологічної політики України / [Трофимчук В.О., Веклич О.О., Волошин С.М. та ін.]; за наук. ред. С.О. Лизуна; ДУ ІЕПСР НАНУ. – Суми: Університетська книга, 2012. – С. 138–200.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті