Роль територіальних громад у забезпеченні місцевого економічного розвитку: теоретичні засади дослідження.

Автор(и)

  • O.M. Bezpalko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.13

Ключові слова:

територіальна громада, об’єднана територіальна громада, модель розвитку територіальної громади, економічна модель, стратегічне планування, розвиток, економічний розвиток, управління громадою

Анотація

У статті визначено теоретичні засади дослідження об’єднання територіальних громад. За результатами проведеного дослідження встановлено, що за сучасних умов розвитку економіки, коли все більш наочно проявляються тенденції до погіршення економічної ситуації та загострення фінансової кризи, досягнення стратегічних цілей держави неможливо без залучення додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів. Доведено, що вирішенню зазначених проблем сприятиме створення добровільних об’єднань територіальних громад. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття територіальної громади, та визначено, що вона розглядається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, який приймає безпосередню або опосередковану участь у вирішенні питань місцевого значення. Обґрунтовано, що об’єднана територіальна громада – це громада, яка спроможна через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити для своїх жителів належний рівень освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства на основі нової моделі фінансово-економічного забезпечення. Встановлено, що для підвищення ефективності реформи місцевого самоврядування необхідно забезпечити: перегляд та формування перспективного плану об’єднання територіальних громад з максимальним урахуванням географічної, культурної, етнічної та іншої специфіки громад; інформаційно-роз’яснювальний супровід процесу об’єднання територіальних громад; проведення навчальних семінарів для працівників органів місцевого самоврядування та громадськості щодо різних аспектів реформи.

Біографія автора

O.M. Bezpalko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Xарків: Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, 2010. 306 с.

Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. №2 (12). С.51-57.

Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теорет.-методол. ас-пект: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. 312 с.

Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія / Ю. О. Куц, В. М. Сінченко, В. В. Мамонова та ін.; за заг. ред. Ю. О. Куца. Харків: Віровець А. П.; Апостроф, 2011. 340 с.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Білуха Л. А. Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади. Теорія та практика державного управління. 2017. № 1 (56). С. 1-6.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97 від 21 трав. 1997 р. ВВР України. 1997. № 24. Ст. 170.

Орзих М. Ф. Регионализм в Украине: критический анализ современной ситуации. Юридический вестник. 1996. №4. С. 64.

Орзіх М. П. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування. Місцеве та регіональне самоврядування України. К., 1995. Вип. 1-2 (10-11). С. 67.

Баймуратов М. А. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. Х., 2000. С. 8.

Гейда О. В. Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика. Європейські перспективи. 2012. №3 (3). С. 9-13.

Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80/print 1473849831326174.

Цивільний кодекс України. URL: http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-169.htm.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовт. 1985 р. Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15 лип. 1997 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Лиска О. Г. Територіальна громада. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Т. 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія: О. Ю. Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. Xарків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. С. 378.

Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Методика формування спроможних територіальних громад. URL: oblrada.dp.ua/user/files/Metodika formyvannya ter gromad.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті