Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України.

Автор(и)

  • O. Zakharova Черкаський державний технологічний університет
  • I. Barbanova Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.6

Ключові слова:

інновація, інноваційна діяльність, регіон, інноваційний розвиток регіону, мотивація, промислові підприємства, суб’єкти господарювання

Анотація

Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку регіонів України як одного з головних чинників припинення кризового стану. Проаналізовано підходи до визначення сутності категорії «інноваційна діяльність» та визначено маркери уваги при забезпеченні інноваційного розвитку країни, регіону та суб’єктів господарювання. Уточнено сутність категорії «інноваційна діяльність» у контексті активізації та розвитку інноваційної складової діяльності суб’єктів господарювання у регіонах країни. Проаналізовано динаміку інноваційної активності промислових підприємств України у часовому та регіональному розрізі. Проаналізовано зміст основних нормативних документів щодо здійснення інноваційної діяльності на предмет наявності мотиваційних інструментів її активізації. Систематизовано основні мотиваційні інструменти, що можуть бути використаними у регіонах України відповідно до чинного законодавства. Окреслено проблеми активізації інноваційного розвитку регіонів України через низьку дієвість мотиваційних важелів впливу.

Біографії авторів

O. Zakharova, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., проф.

I. Barbanova, Черкаський державний технологічний університет

аспірант

Посилання

Амоша О.І., Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні // Економіка України. 2015. № 9. С. 49-65.

Жихор О.Б., Куценко Т.М. Інноваційний розвиток регіону: моногорафія. Київ: УБС НБУ, 2012. 251 с.

Зарічна О.В. Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2018. № 4. С. 30-37.

Ілляшенко С., Шипуліна Ю. Особливості формування та розвитку екологоорієнтованої інноваційної культури // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 109-114.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С.О. Біла, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.І. Жук [та ін.]; за ред. С.О. Білої. Київ: НІСД, 2011. 80 с.

Комчатних О.В. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства // Економіка та управління на транспорті. 2018. Вип. 7. С. 147-154.

Мартиненко М.В. Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2018. Вип. 94. С. 36-46.

Завлин П.Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. Основы инновационного менеджмента. Москва: Изд-во «ЦИСН», 1998. 568 с.

Соловьёв В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике. Київ: Феникс, 2004. 560 с.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Київ: Центр навч. літ-ри, 2007. 400 с.

Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. Москва: Изд-во «Банки и биржи», ЮНИТИ, 1997. 327 с.

Dodgson M., Bessant J. Effective Innovation Policy: A New Approach. Boston: International Thomson Business Press, 1996. P. 2.

Впровадження інновацій на промислових підприємствах / Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.03.2019).

Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. Київ, 2018. 178 с.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-IV від 04.06.2002 // Відомості Верховної Ради України. 2002. №36. Ст.266.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-XII від 18.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. 1991. №47. Ст.646.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 05.12.2012 р. №3715-17 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 27.03.2019).

Закон України «Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків» №991-XIV від 16.06.1999 // Відомості Верховної Ради України. 1999. №40. Ст.363.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006 // Відомості Верховної Ради України. 2006. №45. Ст.434.

Захарова О.В., Барбанова І.С. Управлінські та технологічні аспекти розвитку інноваційних лідерів України // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми: Триторія, 2018. п. 2.2. С. 74-85.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті