Сучасні аспекти управління продуктивністю праці.

Автор(и)

  • O. Chernushkina Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.17

Ключові слова:

економічна система, продуктивність, продуктивність праці, управління продуктивністю праці, мотивація

Анотація

Охарактеризовано основні показники розвитку промисловості України. Зроблено висновок про необхідність запровадження нових підходів до розуміння процесів економічного розвитку, впровадження у практику економічної діяльності системних розробок у галузі продуктивності.

Наголошено на актуальності дослідження продуктивності праці, її місця в теорії продуктивності. Запропоновано вважати продуктивність праці частковим факторним показником продуктивності. Зауважено, що аспектам використання показника продуктивності праці в економічних розрахунках приділяється увага й з боку державних органів влади. Проаналізовано динаміку продуктивності праці в Україні з висновком про стійку тенденцію до зростання показника продуктивності праці.

Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах програм управління продуктивністю праці з мотиваційною орієнтацією. Представлено методологічні засади формування ефективної системи мотивації працівників для досягнення запланованого рівня продуктивності праці в економічній системі.

Біографія автора

O. Chernushkina, Хмельницький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Промисловість України у 2011-2015 роках : стат. зб. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики. − Київ, 2016. – 348 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Генкин Б. М. Эффективность труда и качество жизни / Б. М. Генкин / СПбГИЭА. – СПб., 1997. – 112 с.

Гріфін Р. Основи менеджменту / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів : БаК, 2001. – 624 с.

Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д. С. Синк ; пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. В. И.Данилова-Данильяна. – М. : Прогресс, 1989. – 528 с.

Sattler Ralf. R. Unternehmerisch denken lernen. Das Denken in Strategie, Liquiditat, Erfolg und Risiko. – Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003. –190 с.

Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : «Дело», 1993. – 702 с.

Сухарський В. С. Менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 416 с.

Прокопенко И. И. Управление производительностью : практ. руководство / И. И. Прокопенко ; пер. с англ. – К. : Тэхника, 1990. – 319 с.

Єременко В. О. Підвищення продуктивності: теорія, досвід, шлях України / В. О. Єременко. – Краматорськ : Видавництво Центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000. – 398 с.

Эйлон С. Система показателей эффективности производства (прикладной анализ) / С. Эйлон, Б. Голд, Ю. Сезан ; пер. с англ. ; предисл. и науч. ред. Ю. Я. Ольсевича. – М. : Экономика, 1980. – 182 с.

Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – 14-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2003. – XXXVI, 972 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, – 2009. – 390 с.

Економіка підприємства : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, В. В. Кулішов [та ін. ] ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – 680 с.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У трьох томах [Текст] / С. В. Мочерний. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т3. – 951 с.

Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навчальний посібник [Текст] / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с

Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства економіки України від 26 груд. 2008 р., № 916. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0916665-08.

Офіційний сайт Міжнародної Організації Праці. Ключові показники ринку праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/default2.asp

Капінос Г. І. Основні аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах України / Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. - № 2, Т. 2. – С. 268-273.

Гарбузюк О. О. Розробка і впровадження програм управління продуктивністю праці на підприємстві [Електронний ресурс] / О. О. Гарбузюк . – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_garbuzyuk.php

Зудина Л. Н. Организация управленческого труда : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск : НТАЭ и У, 2008. – 256 с.

Аоки М. Фирма в японской экономике / Пер. с англ. – СПб. : Лениздат, 1995. – 430 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті