Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід.

Автор(и)

  • O. Yu. Berezina Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.4

Ключові слова:

смарт-спеціалізація, розумна спеціалізація, стратегії інтелектуальної спеціалізації, інноваційний потенціал регіону, конкурентоспроможність регіону, домогосподарство, сталий розвиток

Анотація

На основі проведених досліджень європейської політики єдності та регіональної політики ЄС обґрунтовано доцільність впровадження моделі смарт-спеціалізації регіонів України для забезпечення сталого регіонального розвитку на інноваційній основі та покращення умов життя домогосподарств. В статті подано підходи міжнародних організацій, ЄС та науковців до розуміння сутності смарт-спеціалізації, окреслено принципи такої регіональної спеціалізації. Проблеми, на розв’язання яких спрямовується ця модель європейського регіонального розвитку наступні: підвищення інноваційного та конкурентоспроможного потенціалу європейських регіонів як основи для моделі сталого зростання; посилення міжрегіонального співробітництва, яке є ключовим елементом глобалізованої економіки; посилення уваги до менш розвинених регіонів; вдосконалення та покращення спільної роботи в рамках політики та програм ЄС, що підтримують інновації. В статті наведені приклади смарт-спеціалізації окремих регіонів Європейського Союзу. Обґрунтовано, що смарт-спеціалізація – це нова модель регіонального та міжрегіонального партнерства, що має значний потенціал забезпечення сталого розвитку регіонів України та визначено пріоритети її впровадження.

Біографія автора

O. Yu. Berezina, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, професор

Посилання

Для розвитку українських регіонів використовуватимуть інструменти Смарт Спеціалізації. Available at: http://www.uiip.org.ua/https://decentralization.gov.ua/news/9614

Мінекономрозвитку пропонує провести в Україні смарт-спеціалізацію регіонів Available at: https://zik.ua/news/2018/03/15/minekonomrozvytku_proponuie_provesty_v_ukraini_smartspets ializatsiyu_1285353

Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів. Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 959 від 14.11.2018) Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF}

10 Priorities of the Juncker's Commission. Available at: https://eurlex.europa.eu/search.html?qid=1548078840314&text=10%20Priorities%20of%20the%20Junck er%27s%20commission&scope=EURLEX&type=quick&lang=en.

Bresnahan, T., Trajtenberg, M. General Purpose Technologies „Engines for Growth?” // Journal of Economics. – 1995.

Brzóska, J., Pyka, J. Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku [w:] J. Pyka(red) Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. TNOiK. Katowice, 2012.

Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee, the committee of the regions and the european investment bank. Clean Energy For All Europeans. COM (2016) 860 final. Available at: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_860_final.pdf.

Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. A Budget for Europe 2020 – Part II: Policy fiches. COM (2011) 500 final. Available at: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30- 3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF.

Communication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions Strengthening Innovation in Europe's Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth COM (2017) 376 final. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ 2014/com_2017_376_2_en.pdf

David, P., Foray, D., Hall, B. Smart Specialistaion. The concept. [Електронний ресурс]. – Available at: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/ pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf

European Commission's Reflection Paper on Harnessing Globalisation. COM(2017) 240 final. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=COM%3A2017%3A240%3AFIN.

Foray, D. Van Ark, B. Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe. Available at: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/policy_brief1.pdf.

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3) Luxemburg, 2012 Available at: http: //ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf.

Instruments promoting cooperation across regional and national borders include: Joint Technology and Programming Initiatives and contractual Public Private Partnerships under the Horizon 2020, European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Communities, Knowledge and Sector Skills Alliances under Erasmus+, European Strategic Cluster Partnerships, Enterprise Europe Network, European Innovation Partnerships, Start Up Regions Network, Interreg

Knowledge for Growth: European Issues and Policy Challenges. Available at: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/knowledge_for_growth_bat.pdf

Mccan, P. Y., Ortega-Argilés, R. Smart Specialisation, regional growth and applications to EU Cohesion policy. Available at: http://www.tandfonline.com /doi/pdf/10.1080/00343404.2013.799769

Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Regional policy contributing to smart growth in Europe 2020’ COM(2010) 553 final Available at: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AE1167&qid=1548079030467&from=EN

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014,(EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council COM(2016) 605 final. Available at: http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 Available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1548080191200&from=EN

Smart Specialisation – Strengthening Innovation in Europe's regions Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regio ns_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf

http://ec.europa.eu/regionalpolicy/what/future/proposals/2014_2020-en.cfm.

http://oecd.org/sti/inno/smartspecialisation.htm

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

http://www.lestudium-ias.com/fr/content/le-programme-lavoisier

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті