Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства.

Автор(и)

  • I. Bruslynovska Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Matviychuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.11

Ключові слова:

фінансова стратегія підприємства, стратегічне управління підприємством, функціональні стратегії, система стратегій підприємства

Анотація

В статті показано, що фінансова стратегія підприємства має провідну роль у стратегічному управлінні підприємством. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» та запропоновано власне формулювання терміну. Розкрито місце та роль фінансової стратегії у стратегічному плануванні, встановлені зв’язки з функціональними стратегіями підприємства та із загальною стратегією. Виділено ключові етапи формування і реалізації фінансової стратегії підприємства та фактори, які впливають на вибір виду фінансової стратегії, з огляду на специфіку галузі та розміри підприємства. Охарактеризовано складові та інструменти формування фінансової стратегії підприємства. Визначено, що оптимально сформована та раціонально впроваджена фінансова стратегія сприяє підвищенню ринкової вартості підприємства та зростанню його прибутку.

Біографії авторів

I. Bruslynovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр

V. Matviychuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Базилевич В.Д. Метафізика економіки : наук. повідомлення / В.Д. Базилевич // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2006. – С. 64–65.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. / І.А. Бланк. - 2-е видавництво, перероб. і доп. - К .: Ельга, Ніка-Центр, 2013.

Васенко В. К. Фінансова діагностика і санація діяльності підприємства: моногр. / В. К. Васенко; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. – Черкаси, 2009. – 203 c.

Власова К.Э. Финансовая стратегия: теоретические основы и методика разработки URL: https://sibac. info/conf/manag/ia/51429.

Гавриленко П.П. Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваціого розвитку підприємств /П.П. Гавриленко//Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Випуск 25,4. – С. 199-204.

Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / [Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська]; за ред. Н. М. Гаркуша; 2-ге вид., стер. —К. : Знання, 2012. —591 с. —(Вища освіта ХХI століття).

Гасанов С. С. Фінансова санація. Теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, Т. С. Мінаєва; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – К. : ДННУ «Акад. фінанс. упр.», 2013. – 308 c.

Історія економічних учень: Підручник: У 2-х ч. - 3-тє вид., випр. і доп. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. - К., 2006. - 1157 с.

Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.

Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті